หมู่ รส.อ.พญาเม็งราย เข้าร่วมกับหัว หน้าส่วนราชการ ,อบต.พญาเม็งราย กรมควบคุมความประพฤติสาขาเทิง และจิตอาสา


เมื่อ 200900 ก.ค. 61 หมู่ รส.อ.พญาเม็งราย เข้าร่วมกับหัว หน้าส่วนราชการ ,อบต.พญาเม็งราย กรมควบคุมความประพฤติสาขาเทิง และจิตอาสา หมู่.1,2,10,11 “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย ร่วมโครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน จำจัดผักตบชวา บริเวณลำห้วยร่องสลีก ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย เพื่อถวายเป็นพระราชกุลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อเทิดพระเกียรติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ มีผู้เขัาร่วมกิจกรรม 120 คน ผลการปฏิบัติกำจัดผักตบชวาได้จำนวน 5 ตัน ได้รับความร่วมมืออย่างดี ผลปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย