ธกส.ปลูกป่า สืบสาน รักษา ต่อยอด เฉลิมพระเกียรติ สร้างฝ่ายชะลอน้ำ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา

ธกส.ปลูกป่า สืบสาน รักษา ต่อยอด เฉลิมพระเกียรติ สร้างฝ่ายชะลอน้ำ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา

ธกส.ปลูกป่า สืบสาน รักษา ต่อยอด เฉลิมพระเกียรติ สร้างฝ่ายชะลอน้ำ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา

วันที่ 30 กค.2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บ้านบนนา หมู่ที่ 14 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกับชาวบ้านในอำเภอแม่แจ่ม มีนักเรียน และครู ชาวบ้านกว่า 100 คน ได้ร่วมปลูปต้นไม้ ในโครงการปลูปป่า สืบสาน รักษา ต่อยอด เฉลิมพระเกียรติ สร้างฝ่ายชะลอน้ำ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ไม้กว่า 700 ต้น
ซึ่งโครงการได้สอดคล้องกับ ธ.ก.ส. ระดมทุนผ่านการออก Green Bond วงเงินรวม 20,000 ล้านบาท ในปีบัญชี 2563 – 2567โดยในปีบัญชี 2563 ธ.ก.ส. กำหนดออก Green Bond ในวงเงิน 6,000 ล้านบาท การระดมทุนผ่านการออกGreen Bond ดังกล่าวเพื่อนำไปใช้สร้างพื้นที่ป่าและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการสินเชื่อปลูกป่าสร้างรายได้สินเชื่อรักษ์ป่าไม้ไทยยั่งยืน สินเชื่อ Green Credit สินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย และสินเชื่อ New Gen Hugบ้านเกิด พร้อมสนับสนุนและต่อยอดรูปแบบการปลูกไม้ เพื่อการออม วนผลิตภัณฑ์ วนเกษตรการปลูกไม้เศรษฐกิจ สามารถเพิ่มพื้นที่ป่ากว่า 500,000 ไร่ ต้นไม้เพิ่มขึ้นกว่า 100 ล้านต้นและเกษตรกรได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า 38,000 ครัวเรือน เกิดการจ้างงานกว่า 155,000 ราย

นอกจากนี้ ธ.ก.ส. มุ่งดำเนินงานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ ในการยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของธนาคารในการพัฒนาศักยภาพองค์กรและชุมชนแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากร่วมกับภาคีเครือข่ายในการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการระดมทุนผ่านการออกพันธบัตรเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโครงการปลูกป่าสร้างรายได้ต้นน้ำ 11 จังหวัด โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจร่วมกับบริษัทเอกชนและโครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เป็นต้นสำหรับเป้าหมายและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ คือ ทำให้ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น 500,000 ไร่มีการปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นกว่า 100 ล้านต้น โดยสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ต่อไป.

ฟงหวิน ศักดิ์อัศวิน ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.เชียงใหม่

%d bloggers like this: