ควบคุมโรคติดต่อแม่สาย ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ ให้เจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ยงที่ในพื้นที่ชายแดน

ควบคุมโรคติดต่อแม่สาย ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ ให้เจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ยงที่ในพื้นที่ชายแดน
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 64 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศไทย-เมียนมา ชายแดน อ.แม่สาย จ.เชียงราย ดำเนินงานตามโครงการฉีดวัคซีนให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และบุคลากรกลุ่มเสี่ยงที่ปฏิบัติงาน ณ ช่อง ระหว่างประเทศ และผู้ปฏิบัติงานบริการใกล้ชิดกับผู้เดินทางเข้า-ออก บริเวณพรมมิตรภาพไทย-เมียนมา เพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก ไวรัสไข้หวัดใหญ่
เวลา 09.00-12.00 น. ฉีดวัคซีนให้บุคคลกรกลุ่มเสี่ยง ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเวลา 13.00-16.30 น. ฉีดวัคซีนให้บุคคลกรกลุ่มเสี่ยง ณ สำนักงานด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศพรมแดนแม่สาย สะพานแห่งที่ 2 และจะฉีดวัคซีนไปถึงในวันที่ 31 ก.ค. 64 ให้ครบตามจำนวน 300 โดส
โดยเป็นการฉีดวัคซีนประจำของทุกปี เพื่อลดการแพร่กระจายโรคไข้หวัดใหญ่ ลดโอกาสการกลายพันธุ์ของเชื้อไข้หวัดนก ซึ่งอาจทำให้เกิดการระบาดของไข้หวัดใหญ่ และลดอัตราการเกิดโรคจากไวรัสไข้หวัดใหญ่ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน ในไข้หวัดสายพันธุ์ 2020 – 2021 ประกอบด้วย 3 สายพันธ์ ดังนี้
1. A/Guangdong-Maonan/SWL 1536/ 2019 (H1N1) pdm09-like strain
2.A/Hong Kong/2671 /2019 (HaN2) – like strain
3.B/Washington/02/2019-like strain
เพื่อให้การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องโดยใกล้ชิดกับบุคคลที่เดินทางเข้า-ออก ระหว่างประเทศ ด่านควบคุมพรมแดน อ.แม่สาย จึงได้สำรวจบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ และความต้องการรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ ประจำปี 2564 ในครั้งนี้

//////////////////////////////////////
บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ ////// รายงาน //////////