ชลบุรี ผลักดันเกษตรกรชุมชนสร้ายรายได้ วันเสาร์ที่21กรกฏาคม2561 มีการประชุม (Focus Group)และประชุมโดยเทคนิคกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วม


ชลบุรี ผลักดันเกษตรกรชุมชนสร้ายรายได้ วันเสาร์ที่21กรกฏาคม2561 มีการประชุม (Focus Group)และประชุมโดยเทคนิคกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วม A- l-C ของการทำดุษฏีนิพนธ์เรื่อง รูปแบบการรักษาอาชีพเกษตรของชุมชนที่อยู่ในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกรณีศึกษาตำบลหนองรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ของนางสาววีร์ษิตา อรชร นิติหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบันฑิต สาขาจัดการสาธรณะ รุ่นที่4วิทยาลัยพานิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร, บรรพต วิรุณราชและ ดร, ชนิสรา แก้วสวรรค์ เป็นอาจารย์ควบคุมดุษฏีนิพนธ์ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชน หัวหน้าทีมภาคเอกชนคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ผู้แทนนิคมอมตะนคร บริษัทเอกชน เช่นบริษัททสึจิย่า(ประเทศไทย)จำกัดเป็นต้น ตลาดนัดนินจาอมตะนคร สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี สภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรี หอการค้าจังหวัดชลบุรี บริษัทประชารัฐรักสามัคคีชลบุรี(วิสหกิจเพื่อสังคม) วิทยาลัยพานิชย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาส่วนราชการผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและเกษตรกรและประชาชนตำบลหนองรี ทั้งนี้เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการวิจัยนี้จะนำไปปฏิบัติจริงและสรุปประเด็นโมเดลเสนอรัฐบาลเรื่องรูปแบบการรักษาอาชีพเกษตรกรของชุมชนที่อยู่ในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ///แจ๊ค ทีวารีเจริญ ชลบุรี