VDO:CLIP1-2-3พัฒนากลุ่มข้าวอินทรีย์


https://youtu.be/v992q8hSc

ร้อยเอ็ด สร้างเครือข่ายข้าวอินทรีย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อยกระดับความร่วมมือสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129–

เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น.ณ ห้องประดับทอง อาคารแกรนด์บอลรูม โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องสร้างเครือข่ายข้าวอินทรีย์ สู่เทคโนโลยีนวัตกรรม ภายใต้กิจกรรมพัฒนาการรวมกลุ่ม SME และเชื่อมโยง อุตสาหกรรมคลัสเตอร์ กลุ่มอุตสาหกรรมข้าวอินทรีย์ จังหวัดร้อยเอ็ด ปีที่ 5 ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน

โดยการดำเนินงานของนางลักษมี รุจิระมานนท์อุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ดและคณะ โดยมีเครือข่ายเข้าร่วมประชุม 45 คน

นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานกล่าวว่า.-นับว่าเป็นการให้ความร่วมมือกันพัฒนาและผลักดัน สนับสนุนกลุ่มอุตสาหกรรมข้าวอินทรีย์จังหวัดร้อยเอ็ด ให้มีความเข้มแข็งและมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ในอนาคต อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งทั้งในระดับชุมชนจังหวัดและในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตลอดจนประเทศชาติ

พร้อมนี้ นายรณวริทย์ ปริยะฉัตรตระกูล บรรยายเรื่องข้าวอินทรีย์สู่ตลาดโลก

—///—สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129–