Uncategorized

จ.อุทัยธานี….!!@ พิธีเปิดการเตรียมความพร้อม การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย…!!

จ.อุทัยธานี….!!@ พิธีเปิดการเตรียมความพร้อม การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย…!!

จากการรายงานของผู้สื่อข่าว จ.อุทัยธานี เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ บริเวรหน้าอาคารสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติบึงพระชนก ต.เกาะเทโพ อ.เมือง จ.อุท้ยธานี

นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการ จ.อุทัยธานี เป็นประธานในพิธีการเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัย ประจำปี 2561

ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติบึงพระชนก (บึงผีเผา) โดย นายชำนาญ แตงจุด รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.อุทัยธานี

กล่าวรายงาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ พ.อ.พรชัย นพรัตน์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จ.อุทัยธานี พ.อ.ชัยธัช ยิ้มทิม รองผู้บังค้บการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จ.อุทัยธานี

นายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วน จ.อุทัยธานี และหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้อง จ.อุทัยธานี ถือว่าเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีความเสี่ยงจากการเกิดอุทกภ้ยและมีแนวโน้มการเกิดสาธารณภัยต่างๆ เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉลี่ยในปี 2559 – 2560

มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เนื่องจากน้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขังและน้ำเอ่อล้นตลิ่ง ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชนส่วนหนึ่งจากล้กษณะภูมิประเทศ เป็นพื้นที่ราบลุ่ม พื้นที่ลุ่มต่ำ บางส่วนเป็นที่ราบเชิงเขา จึงเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม จึงระดมกำลังและทรัพยากรในการจัดการอุทกภัย ของหน่วยงานทหาร ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วน องถิ่น อาสาสมัคร ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ทางกองบัญชาการป้ งกันและบรรเทาสาธาณภัยจ.อุทัยธานี จึงได้จัดพิธีเตรียมความพร้อมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภ้ยขึ้น สำหรับกิจกรรมในวันนี้มีดังนี้
1. การตรวจความพร้อมด้านกำลังพล ยานพาหนะ วัสดุอุปรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับเหตุอุทกภัย
2. การสาธิตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ
3.กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด ขจัดเก็บวัชพืชผักตบชวา ในพื้นที่บริ เวณสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติบึงพระชนก
กิจกรรมต่างๆได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานราชการ ทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิฯ สมาคม ภาคีเครือข่าย ภาคเอกชน จำนวนกว่า 150 คน

….วินัย ชำนาญปืน ภาพ/ข่าว/รายงาน…แจ้งข่าวสาร ร้องทุกข์ 093 – 1717897