ข่าวการศึกษาและไอที

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการทิศทางการพัฒนาวิทยาลัยชุมชนสู่ความเป็นเลิศ

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการทิศทางการพัฒนาวิทยาลัยชุมชนสู่ความเป็นเลิศ

ที่ 24 พฤษภาคม 2561 ที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทิศทางการพัฒนาวิทยาลัยชุมชนสู่ความเป็นเลิศ เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนให้มีความสอดคล้องและครอบคลุมภารกิจของวิทยาลัยชุมชน โดยมีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับวิทยาลัยชุมชนทั้ง กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส กรรมการสภาวิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ตัวแทนศิษย์เก่าอาจารย์ผู้สอนวิทยาลัยชุนนราธิวาส บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส และตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ทั้งสิ้น 105 คน ณ ห้องประชุมผกากรอง อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส นายธีระ อัครมาศ ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้กล่าวว่า “จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทิศทางการพัฒนาวิทยาลัยชุมชนสู่ความเป็นเลิศ เป็นการระดมความคิดเห็นในการจัดทำยุทธศาสตร์ แนวทางการบริหารแผนยุทธศาสตร์ ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพการบริหารวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เพื่อให้การปฏิบัติราชการบรรลุเป้าหมายสูงสุด เพื่อให้วิทยาลัยชุมชนเป็นองค์กรหลักในการพัฒนาการศึกษา เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นฐานการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและเพื่อการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนเป็นไปตามกรอบที่ได้กำหนดไว้เพื่อผลประโยชน์ของชุมชนต่อไป”นายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้กล่าวว่า “ การจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทิศทางการพัฒนาวิทยาลัยชุมชนสู่ความเป็นเลิศ ในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนความเห็นและประสบการณ์ระหว่างผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยชุมชน พร้อมทั้งเพื่อร่วมกันระดมความคิดวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ และจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีของวิทยาลัยชุมชนที่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน และร่วมกำหนดกรอบทิศทางการดำเนินงานตามพันธกิจ พ.ศ.2560 ถึง 2564ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คือดร.ถนอม อินทรกำเนิด กรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนร่วมบรรยายในหัวข้อ “ทิศทางการพัฒนาวิทยาลัยชุมชนสู่ความเป็นเลิศ” เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนานายอัศว์มันต์ บินยูโซ๊ะ ตัวแทนผู้เข้าร่วมสัมมนาได้กล่าวว่า “ รู้สึกดีที่ได้เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้ได้รับรู้ถึงทิศทางแนวทางของวิทยาลัยชุมชนในด้านกระบวนการทำงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ของวิทยาลัยชุมชนที่มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ความพยายามของวิทยาลัยชุมชนในการเข้าร่วมพัฒนาชุมชนในการให้ความรู้ในด้านต่างๆเพื่อเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน และการให้โอกาสทางด้านการศึกษาในระดับอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนให้แก่ผู้ที่ขาดโอกาส และตนจะได้นำสิ่งที่ได้รับรู้ในครั้งนี้ไปปรับใช้กับการเรียนการสอนในห้องเรียนเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงบทบาทของวิทยาลัยชุมชนให้มากขึ้นกว่าเดิม”
ซี่งวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสัมมนาในครั้งนี้จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชนเพิ่มขึ้น และก่อให้เกิดพลังความร่วมมือ ร่วมใจกันที่จะผลักดันแผนงานโครงการที่ท่านรับผิดชอบมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ ตามยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เพื่อก้าวเดินไปสู่พันธกิจเดียวกัน นั่นคือ เพื่อให้การศึกษา วิจัย บริการทางวิชาการ ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นและชุมชน การพัฒนาที่ยั่งยืน เสริมสร้างศักยภาพบุคคล ตอบสนองและสอดคล้องต่อความต้องการและการประกอบอาชีพของท้องถิ่นและชุมชน

//////////////////////////////////////////////////////////ข่าว/กรียา/นราธิวาส