Uncategorized

พิจิตร-สภาเกษตรกร นำเกษตรกรตำบลเป้าหมายเข้าร่วมการการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนธุรกิจ ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up) ปี 2561

พิจิตร-สภาเกษตรกร นำเกษตรกรตำบลเป้าหมายเข้าร่วมการการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนธุรกิจ ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up) ปี 2561

เมื่อวันที่ 21 และ 22 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้า (CK HALL) อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร นายแสณ เกิดฤทธิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร

ประสานเกษตรกรตำบลเป้าหมายในการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2561 เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจ ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ SME Start Up ปี 2561 ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตนครสวรรค์*การจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้เรียนรู้เรื่องการเขียนแผนธุรกิจ เพื่อนำไปประกอบการดำเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าหมาย ประสบความสำเร็จ โดยทางโครงการ start up มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตนครสวรรค์ จะจัดให้มีพี่เลี้ยง ที่ปรึกษาคอยดูแล ให้ประสบผลความสำเร็จตามแผนที่ผู้เข้ารับการอบรมเขียนไว้

ซึ่งจะส่งเสริมเพิ่มความรู้ และประสบการณ์ จัดให้มีหลักสูตรพิเศษเฉพาะด้าน พัฒนาศักยภาพ ทางโครงการจะให้ผู้เข้ารับการอบรมที่ได้เขียนแผนธุรกิจ ได้พัฒนาศักยภาพ พร้อมทำการเปิดตลาด มีโอกาสพบคู่ค้าทางธุรกิจ และสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ ซึ่งทางโครงการ start up มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตนครสวรรค์ จะจัดทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนขับเคลื่อนต่อไป**นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิงหัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร กล่าวว่าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรได้เรียนรู้เพื่อพัฒนาเป็นผู้ประกอบการและเตรียมความพร้อมก้าวไปสู่เกษตรอุตสาหกรรม พึ่งตนเอง นำไปสู่ความมั่นคั่ง มั่นคง และยั่งยืนต่อไป

 

***ข้อมูลภาพข่าว : นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร