ข่าวการศึกษาและไอที

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จับมือกับ สถาบันการศึกษาอาชีวะศึกษาภาคใต้ 3 จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ข่าว/กรียา/นราธิวาส
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จับมือกับ สถาบันการศึกษาอาชีวะศึกษาภาคใต้ 3 จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการพัฒนาด้านวิชาการ งานวิจัย งานวารสาร และบุคลากรทางการศึกษา เน้นส่งเสริมการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย และบุคลากรทางการศึกษา

ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมือง จ.นราธิวาส ร่วมกับ สถาบันการศึกษาอาชีวะศึกษาภาคใต้ 3 ได้จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการพัฒนาด้านวิชาการ งานวิจัย งานวารสาร และบุคลากรทางการศึกษา โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ งานวิจัย งานวารสาร และบุคลากรทางการศึกษาแบบบูรณาการ รวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพในการดำเนินงาน โดยมีความพร้อมในการขยายการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา และส่งเสริมการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัยและบุคลากรทางการศึกษา

โดยพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการพัฒนาด้านวิชาการ งานวิจัย งานวารสารและบุคลากรทางการศึกษา จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสภา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส โดยมีผู้ช่วยศาตราจารย์ รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ผช.ศาตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ร่วมลงนาม.

/////////////////////////////////////////////////////////////////