Reporter&Thai Army ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวกระแสสังคม ข่าวรอบรั้วภูธร

ทหารมทบ.27ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนรุ่นที่13 เพื่อติดตามการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติอันจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนของตนเองอย่างยั่งยืน /สมนึก บุญศรี/รายงาน/0817082129–

ทหารมทบ.27ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนรุ่นที่13 เพื่อติดตามการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติอันจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนของตนเองอย่างยั่งยืน
/สมนึก บุญศรี/รายงาน/0817082129–

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. พลตรี ปฎิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๗ อนุมัติให้ พันตรี สมบูรณ์ ไชยขาว นำคณะวิทยากร ประกอบด้วย ดาบตำรวจเอ็มไพร์ จันทมูล นายศรายุทธ อันทะไชย์,นายโกศล บุตนุ, พันตรีเอกลักษณ์ อินอุ่นโชติ,นายธงชัย เทศสิงห์,นายอนันต์ เจริญแก่นทราย และ ดร.อุปกรณ์ ดีเสมอ พร้อมเจ้าหน้าที่ของมณฑลทหารบกที่ ๒๗, จังหวัดร้อยเอ็ด, องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และ กอ.รมน.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกันจัดโครงการฝึกอบรมทบทวนผู้นำชุมชนตามศาสตร์พระราชา
รุ่นที่ ๑๓ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๓ พรรษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี
นายนพดล พลซื่อ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง อำเภอจังหารเป็นประธานเปิดโครงการฯ หน.ส่วนราชการร่วมพิธี จำนวน ๔ คน

กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหาร, ข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ผู้นำท้องที่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่เคยผ่านการอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพและสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนตามศาสตร์พระราชาในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ และ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๑๑๘ คน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมทบทวนเพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชน ให้มีความรู้ความเข้าใจ และเพื่อติดตามการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติอันจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนของตนเองอย่างยั่งยืน เนื้อหากิจกรรมในภาคเช้า บรรยายปัญหายาเสพติด, สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย, การทบทวนองค์ความรู้ศาสตร์พระราชาและประชาสัมพันธ์งานรัฐบาล/คณะรักษาความสงบแห่งชาติ สำหรับกิจกรรมในภาคบ่าย ทบทวนประเด็นปัญหาของอำเภอจตุรพักตรพิมาน การแบ่งกลุ่มรายตำบล ประชุมกลุ่มย่อยและการนำเสนอผลการประชุมหน้าชั้นเรียน เพื่อติดตามผลการน้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นหลักคิดในการแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติด หนี้สิน รายได้น้อย แหล่งน้ำ

สำหรับ<ศาสตร์พระราชา>ที่ผู้นำชุมชน น้อมนำมาเป็นหลักคิดในการทำงานประกอบด้วย เศรษฐกิจพอเพียง ความรักสามัคคีในชุมชน ระเบิดจากข้างใน ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ ขยันหมั่นเพียร เกษตรอินทรีย์ ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ การสร้างภูมิคุ้มกัน การใช้พลังงานทดแทน การจัดทำบัญชีครัวเรือน การพึ่งพาตนเอง การแก้ปัญหาจากจุดเล็กไปหาจุดใหญ่ การมีส่วนร่วม จิตอาสา ความจริงใจต่อกัน ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมให้ความสนใจเป็นอย่างดียิ่ง

—///—สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129–