Reporter&Thai Army

พล.ต.ธวัช ศรีสว่าง ผบ.มทบ.๓๘/ผอ.ศบภ.มทบ.๓๘ เป็นประธานในพิธีตรวจสภาพความพร้อมการเตรียมการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย ในพื้นที่ จังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ค.๖๑,๐๙๓๐ พล.ต.ธวัช ศรีสว่าง ผบ.มทบ.๓๘/ผอ.ศบภ.มทบ.๓๘ เป็นประธานในพิธีตรวจสภาพความพร้อมการเตรียมการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย ในพื้นที่ จว.น.น. พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการในพื้นที่ จว.น.น. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ กำลังพล พร้อมยุทโธปกรณ์ ของหน่วยทหารในพื้นที่ จว.น.น. รวมทั้ง ส่วนราชการภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วมพิธีฯ จำนวน ๕๐๐ คน ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาน่าน อ.ภูเพียง จว.น.น. และในเวลาต่อมาได้นำกำลังพล พร้อมเครื่องมือ ประกอบด้วย มทบ.๓๘ ม.๒ พัน.๑๐ ,ม.๒ พัน.๑๕ สภ.เมืองน่าน เทศบาลเมืองน่านและประชาชนในพื้นที่บ้านประตูป่อง จำนวน ๑๕๐ นาย พัฒนาขุดลอก ตัดหญ้าและวัชพืชบริเวณคลองเปรมประชารัฐ เป็นระยะทาง ๒๐๐ เมตร