Uncategorized

ปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเศรษฐกิจลงแหล่งน้ำสำคัญ 1 ล้าน ตัว เพื่อฟื้นฟูทะเลและสร้าวงรายได้ให้ชาวป ระมง

ปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเศรษฐกิจลงแหล่งน้ำสำคัญ 1 ล้าน ตัว เพื่อฟื้นฟูทะเลและสร้าวงรายได้ให้ชาวป ระมง

วันที่29มิ.ย. 61 ที่บ้านมะนาว ม.1 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส เป็นยประธานพิธีกิจกรรมการปล่อยพันธุ์สัตว์ จำนวน 1ล้าน ตัวโดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นักเรียนและประชาชน ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ในครั้งนี้

ด้วยกรมประมงได้ดำเนินการโครงการฟื้นฟูทรัพยากรทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาสเป็นประจำทุกปี เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ในแหล่งน้ำของธรรมชาติ ตลอดจนเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในการช่วยกันดูแลรักษาการอนุรักษ์ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเหล่านั้นได้อย่างยั่งยืน กิจกรรมการปล่อยพันธ์สัตว์น้ำในวันนี้ประกอบด้วยพันธุ์กุ้งแชบ๊วยจำนวนหนึ่งล้านตัวซึ่งเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่สำคัญสามารถสร้างรายได้แก่พี่น้องชาวประมงในพื้นที่และการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลให้มีความอุดมสมบูรณ์ต่อไป

กิจกรรมการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนด้วยดีจากส่วนราชการ อาทิเช่น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งนราธิวาส เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ หน่วยงานสังกัดกรมประมงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพี่น้องประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในอนาคตต่อไป.

นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส กล่าวว่า ปล่อยพันธุ์สัตว์ จำนวน 1ล้าน ตัว เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติตลอดจนเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในการช่วยกันและดูแลการอนุรักษ์การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและให้พี่น้องประชาชนจะมีส่วนช่วยกันดูแลให้สัตว์น้ำ ได้เจริญเติบโต ขยายพันธ์ และสามารถเพิ่มจำนวนให้มากยิ่งขึ้นเพียงพอต่อการบริโภคของประชาชน

//////////////////////////////////////////////////////////////ข่าว/กรียา/นราธิวาส