จ.ชัยนาท…[email protected] รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม โครงการพัฒนาอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุสภากาชาดไทยหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ…!!


จ.ชัยนาท…[email protected] รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม โครงการพัฒนาอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุสภากาชาดไทยหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ…!! จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 61นายปริญญาโพธิสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีปิดโครงการพัฒนาอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุสภากาชาดไทยหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ และมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมทั้ง 50 คน พร้อมด้วย นายไพรัช จันทร์ผลหอม ปลัดจังหวัดชัยนาท นายดงพล รุจิธรรมธัช นายอำเภอหันคา และเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท นางทวี ดำรงพันธุ์ วิทยากรเครือข่ายหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุสภากาชาดไทย กล่าวว่า การอบรม โครงการพัฒนาอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 50 คน จากอำเภอหันคา 19 คน สรรคบุรี 9 คน หนองมะโมง 5 คน และอำเภอเนินขาม 17 คน โดยผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เป็นระยะเวลา 3 วัน

โดยสภากาชาดไทยสนับสนุนงบประมาณ ชุดอุปกรณ์การเรียน การสอน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ปัจจุบันสังคมไทยกำลัง เข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยคาดว่าจำนวนของผู้สูงอายุจะเพิ่มมากขึ้นเกือบเป็นร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศในปีพุทธศักราช 2563

ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกฝ่ายทุกหน่วยงานต้องร่วมมือกันในการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคการส่งเสริมสุขภาพรวมทั้งการบำบัดฟื้นฟู เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดี อันจะเป็นการช่วยลดปัญหาภาวะการเจ็บป่วยหรือเป็นโรคเรื้อรังกับผู้สูงอจายุในอนาคตนอกจากนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท มอบประกาศนียบัตรเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ฝึกสำเร็จการฝึกอบรมทั้ง 50 คน และวิทยากร 6 คน พร้อมกล่าวปิดโครงการพัฒนาอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุสภากาชาดไทยหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ จังหวัดชัยนาท ต่อไป

….ทีมข่าว 13 สยามไทย รอบรั้วภูธร ภาพ/ข่าว/รายงาน….แจ้งข่าวสาร ร้องทุกข์ 093 – 1717897