Reporter&Thai Army

“ กระชับแน่นแฟ้น..วัฒนธรรม 2 ชาติ ” แม่ทัพภาคที่ 3 …รับชมการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมทางทหาร ไทย – เมียนมา เติมเต็มความสัมพันธ์ในทุกมิติ… The 1st Thailand – Myanmar Military Cultural Exchange

“ กระชับแน่นแฟ้น..วัฒนธรรม 2 ชาติ ” แม่ทัพภาคที่ 3 …รับชมการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมทางทหาร ไทย – เมียนมา เติมเต็มความสัมพันธ์ในทุกมิติ… The 1st Thailand – Myanmar Military Cultural Exchange

การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางทหารระหว่างกองทัพไทย – เมียนมา ครั้งที่ 1

พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรพสพ แม่ทัพภาคที่ 3 ประธานในการชม “การแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางทหารระหว่างกองทัพไทย – เมียนมา ครั้งที่ 1 ( The 1st Thailand – Myanmar Military Cultural Exchange)” โดยมี พลจัตวา ซอ มิน ตุน เจ้ากรมประชาสัมพันธ์และปฏิบัติการจิตวิทยา กองทัพเมียนมา พร้อมคณะ เข้าร่วมรับชม ณ ห้องวังจันทน์คอนเวนชั่น โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561

เนื่องด้วย กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางทหาร เป็นการปฏิบัติตามผลการประชุมคณะกรรมการระดับสูงหรือ HLC ไทย – เมียนมา ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 และการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย – เมียนมา ครั้งที่ 31 (RBC – 31) ระหว่างวันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2560 โดยมี แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานฝ่ายไทย ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของทั้ง 2 ประเทศ ได้เล็งเห็นความสำคัญของความคล้ายคลึงกันทางด้านวัฒนธรรม จึงเห็นชอบที่จะให้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมขึ้น โดยการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรก โดยฝ่ายไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ซึ่งได้มีการจัดแสดงร่วมกัน 2 ครั้ง คือ ณ กองบัญชาการกองทัพไทย เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา และในวันนี้ได้มาจัดกิจกรรม ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

กองทัพภาคที่ 3 จึงได้จัด “ กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางทหารระหว่างกองทัพไทย – เมียนมา ครั้งที่ 1 ( The 1st Thailand – Myanmar Military Cultural Exchange) ” ขึ้น เพื่อเป็นการเติมเต็มความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพในทุกมิติ อันจะเป็นพื้นฐานสำคัญ ที่จะนำไปสู่ความสัมพันธ์ไทย – เมียนมา ที่มั่นคงและยั่งยืนตลอดไป

โดยฝ่ายเมียนมาได้นำคณะนักแสดง จำนวน 50 คน จัดการแสดงจำนวน 15 ชุด อาทิ การฟ้อนรำ, การขับร้องเพลงเมียนมา และการขับร้องเพลงไทย ส่วนการแสดงฝ่ายไทย จัดการแสดง จำนวน 3 ชุด มีคณะนักแสดง จำนวน 60 คน ซึ่งเป็นกำลังพลของกองทัพภาคที่ 3 ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก โดยมีการแสดงศิลปะป้องกันตัว และศิลปะพื้นบ้านของไทย ทั้งนี้ นอกเหนือจากความสัมพันธ์ทางทหารแบบปกติแล้ว กองทัพไทย และกองทัพเมียนมา ยังมีความสัมพันธ์ในมิติอื่นๆ อีก อาทิ การแลกเปลี่ยนการเยือนของกำลังพลและครอบครัว, การจัดการแข่งขันกีฬาทหาร, การแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนทางวัฒนธรรมของกองทัพ และความร่วมมือด้านการแพทย์เฉพาะทาง เป็นต้น การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทหารในครั้งนี้ จะทำให้กำลังพลจาก 2 ประเทศ ได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียมและประเพณี รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองกองทัพให้มีความสัมพันธ์ที่ยาวนานและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไป