ณ สำนักงานโครงการฯ สถานที่กำจัดมูลฝอยของเทศบาลเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง

วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562
ณ สำนักงานโครงการฯ สถานที่กำจัดมูลฝอยของเทศบาลเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา นำโดย พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานคณะกรรมาธิการ เดินทางศึกษาดูงาน โดยมี นายรามเนตร ใจกว้าง นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครเกาะสมุย รวมทั้งการร่วมทุนกับภาคเอกชนในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยอย่างยังยืน

จากนั้น ได้หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นการให้มีตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในอำเภอเกาะสมุยและความพร้อมของเทศบาลนครเกาะสมุยในการยกฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ และลงพื้นที่ศึกษาสภาพพื้นที่กำจัดมูลฝอยของเทศบาลนครเกาะสมุย ทั้งนี้ เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับไปประกอบการพิจารณาและจัดทำรายงานเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภาต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน