วันพฤหัสบดี ที่24 เดือนตุลาคม คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

จังหวัดจันทบุรี ประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับสมาชิกวุฒิสภา

จังหวัดจันทบุรี ประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับสมาชิกวุฒิสภา

และคณะที่จะเดินทางมาประชุม โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ตะวันออก เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและรับทราบปัญหาข้อร้องเรียน/ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่

วันนี้ ( 4 ต.ค.62 ) ที่ห้องประชุม 2 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุม และต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภาและคณะที่จะเดินทางมาร่วมโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ตะวันออกเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมรับฟังประเด็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ และปัญหาข้อร้องเรียน/ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากลั้นกรองกฎหมายและผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่ประกาศใช้บังคับให้สอดคล้องกับหลักตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 รวมทั้งปฏิบัติตามภารกิจตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 257 บัญญัติให้วุฒิสภามีหน้าที่และอำนาจในการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติตลอดจนเสนอแนะและเร่งรัดเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย การปฏิรูปประเทศตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติโดยคณะสมาชิกวุฒิสภาจะเดินทางมาจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ตะวันออกจังหวัดระยอง จังหวัดตราด และจังหวัดจันทบุรี ในระหว่างวันที่ 9 ถึง 11 ตุลาคม 2562 ทั้งนี้จังหวัดจันทบุรีได้เตรียมความพร้อมไว้ครอบคลุมทุกด้านและกำหนดจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีในวันศุกร์ที่ 11 ต.ค. 2562 เวลา 09.00 – 13.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

วันพฤหัสบดี ที่24 เดือนตุลาคม คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS: