Reporter&Thai Army

เลขาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พร้อมแม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 4 “ เวทีร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติด รู้เท่าทันเทคโนโลยี ”

เลขาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พร้อมแม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 4 “ เวทีร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติด รู้เท่าทันเทคโนโลยี ”

พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พร้อมด้วย พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 และคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 4 เวที ร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติด รู้เท่าทันเทคโนโลยี

ณ บ้านป่ายาง ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ซึ่งการดำเนินโครงการไทยนิยมยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดลำพูน ได้เริ่มจัดเวที พบปะประชาชน เวที ที่ 1 – 3 ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ – เดือนพฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ขณะนี้ อยู่ในระหว่างการจัดเวที ครั้งที่ 4 เวที ร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติด รู้สิทธิรู้หน้าที่ รู้เท่าทันเทคโนโลยี รู้กลไกลบริหารราชการ โดยได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2561

ต่อจากนั้น เลขาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้พบปะให้โอวาท และมอบแนวทางการปฏิบัติให้แก่วิทยากรทหารร่วมทีมงานขับเคลื่อนแผนพัฒนาประเทศ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดลำพูน โดย แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 3 ได้สั่งการให้ กองพลทหารราบที่ 7 จัดกำลังพลสนับสนุน จำนวน 51 นาย 51 ตำบล

เพื่อให้วิทยากรทหารร่วมเป็นทีมงานขับเคลื่อนแผนพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบลที่เป็นแกนหลัก และเป็นกลไกในการขับเคลื่อนทุกหมู่บ้าน จำนวน 594 หมู่บ้าน เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)

รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ ณ ห้องศูนย์ประชุมโชควัฒนา เครือสหพัฒน์ ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยมี พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 3, พลตรี ณัฐวุฒิ ชุณหนันทน์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7/ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดลำพูน, นาย อรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดลำพูน, พันเอก โรมรัน ชูก้าน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดลำพูน และหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน คณะกรรมการโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดลำพูน ร่วมให้การต้อนรับ และนำตรวจ เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561