Uncategorized

จังหวัดสุโขทัย // สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจประชาชนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

วันที่ 2 มิถุนายน 2561 เวลาประมาณ 14.00 นาฬิกา ณ กลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านนาต้นจั่น หมู่ 5 ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วยพลอากาศเอก ธงชัย แฉล้มเขตร ในฐานะหัวหน้าคณะ พร้อมด้วย พลอากาศเอก ชนัท รัตนอุบล และอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ลงพื้นที่โครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยมี นายโกวิทย์ ทรงคุณ ประธานกรรมการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสุโขทัย (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด หัวหน้าส่วนราชการ ฝ่ายความมั่นคง และนางอภิรดี พ่วงชวาลย์วงศ์ พัฒนากรประจำตำบล ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปโครงการฯ
จากนั้น สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจประชาชน โดยมีประชาชนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 100 คน ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่พบว่า ภายใต้การสนับสนุนส่งเสริมจากภาครัฐ ตลอดจนความเข้มแข็งของภาคประชาสังคมในพื้นที่ที่ดำเนินตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้ในปัจจุบัน กลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านนาต้นจั่น จังหวัดสุโขทัย กลาบเป็นชุมชนต้นแบบของหมู่บ้านอุตสาหกรรมชนบทเพื่อการท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สำคัญของจังหวัดสุโขทัย

ภาพ/ข่าว  กฤษรชฏะชญตว์  กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน