สตูล // เทศบาลตำบลคลองขุด พร้อมด้วย เหล่าทหารจิตอาสาฯ และประชาชน ร่วมปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดําริ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2561


สตูล // เทศบาลตำบลคลองขุด พร้อมด้วย เหล่าทหารจิตอาสาฯ และประชาชน ร่วมปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดําริ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2561

วันนี้ 5มิ.ย.61ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บริเวณริมคลองห้วยละบ่อ หมู่ที่ 7 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล พันเอกนิคม ทองอินทร์แก้ว ผู้บัญชาการหน่วยทหาร ร. 5 พัน 2 ค่ายสมันตรัฐบุรินทร์ นายโชติ ชินอรรถพร นายกเทศมนตรีตำบลคลองขุด พร้อมด้วย พนักงานเทศบาลตำบลคลองขุด เหล่าทหารจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ และประชาชน หมู่ที่ 7 ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล ร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก สำหรับโครงการ พัฒนารณรงค์และการใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นการรณรงค์ส่งเสริม และขยายผลการปลูกหญ้าแฝกเพื่อเป็นการอนุรักษ์ดินและน้ำ และสามารถนำหญ้าแฝกไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม เป็นการดำเนินการเพื่อสร้างจิตสำนึก สร้างคุณภาพชีวิต สร้างความผูกพัน กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยทุกภาคส่วนจะได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แหล่งน้ำในชุมชน ที่ตนเองได้ใช้ประโยชน์ ซึ่งการอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดิน ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งที่มีผลต่อความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน หญ้าแฝกสมารถปรับปรุงสภาพแวดล้อมของดินให้ดีขึ้น เนื่องจากหญ้าแฝกเป็นพืชที่มีรากยาวแผ่กระจายลงไปในดินโดยตรง

สามารถยึดหน้าดิน และง่ายต่อการดูแลรักษา สำหรับลำคลองห้วยละบ่อ หมู่ที่ 7 ต.คลองขุด เป็นลำคลองสาขา ที่ไปบรรจบกับลำคลองมำบัง ซึ่งเป็นคลองสายหลักของจังหวัดสตูล ที่ผ่านมาประสบปัญหาน้ำท่วมขังอยู่บ่อยครั้ง จึงทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน ดังนั้นการปลูกหญ้าแฝกในครั้งนี้ นับเป็นการสร้างความแข็งแรงให้กับหน้าดิน เพื่อป้องกันการกัดเซาะทำลายล้างหน้าดิน และลดปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งการจัดกิจกรรมวันนี้เทศบาลตำบลคลองขุด กำหนดจัดขึ้นตรงกับวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยได้ดึงมวลชนในพื้นที่มาร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างพื้นที่สีเขียว ให้กับพื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล อีกด้วย

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล