ข่าวการศึกษาและไอที

ม.อุบลฯ จัดโครงการ “การปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยสู่ยุคการเปลี่ยนแปลง Thailand 4.0”

ม.อุบลฯ จัดโครงการ “การปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยสู่ยุคการเปลี่ยนแปลง Thailand 4.0”—————————–เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการ “การปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยสู่ยุคการเปลี่ยนแปลง Thailand 4.0” ให้แก่คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดและ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และประธานคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และอดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ “วิกฤติ กระบวนทัศน์ มโนทัศน์ เพื่อการปฏิรูปการศึกษา”เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยสู่ยุคการเปลี่ยนแปลง Thailand 4.0 ซึ่งได้รับความสนใจและมีผู้เข้ารับฟังการบรรยายจำนวนมาก ณ ห้องบอลรูม A – B โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า ปัจจุบันเรากำลังก้าวเข้าสู่ “โลกยุคใหม่” ซึ่งมีความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด และมีการเปลี่ยนแปลงในมิติอื่นๆ หลายด้านพร้อมๆ กัน จึงมีลักษณะเป็นสังคมที่มีความผันผวน ไม่แน่นอน ซับซ้อนและยากจะคาดเดาได้ เราเรียกว่า “VUCA WORLD” เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าโลกป่วนหรือ “Disruption” ในทุกๆ ด้านรวมทั้งระบบการศึกษาในสถาบันศึกษาด้วย นอกจากจะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่และสังคมสมัยใหม่อย่างมาก เรายังต้องเผชิญหน้ากับภาวการณ์ที่โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมสูงวัย ส่งผลให้ผู้เข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงจำนวนที่ลดน้อยลงจนกระทั้งหลายมหาวิทยาลัยอาจต้องปิดหลักสูตรที่ไม่มีผู้สนใจเข้าศึกษาหรือแม้แต่ต้องควบรวมยุบรวม หรือปิดคณะวิชาที่มีจำนวนผู้เรียนไม่เพียงพอที่จะ operate ต่อไปได้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงมีความจำเป็นที่ต้องเตรียมพร้อมในทุกๆ ด้าน เพื่อรับมือการปรับตัวและปรับเปลี่ยนภารกิจใหม่อย่างใดจึงจะอยู่รอดและเจริญรุ่งเรืองต่อไป เพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปสู่ Thailand 4.0 ในอนาคตได้——————————

Comments are closed.