Uncategorized

ราชบุรี/พิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการแกนนำระดับอำเภอในการวิเคราะห์ปัญหาด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ราชบุรี/พิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการแกนนำระดับอำเภอในการวิเคราะห์ปัญหาด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ณโรงแรมโกเด้นซิตี้อ.เมืองจ.ราชบุรี
นายรณภพ เวียงสิมมา นายอำเภอเมืองราชบุรีเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบ้ติการแกนนำระดับอำเภอในการวิเคราะห์ปัญหาด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนโดยมีนายนพดล เพิ่มพูลทวีชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการแกนนำระดับอำเภอ

ในการวิเคราะห์ปัญหาด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลได้ร่วมกับกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรีบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถสาขาราชบุรีแขวงทางหลวงแขวงทางหลวงชนบทเพื่อให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชน.กำนัน.ผู้ใหญ่บ้าน.องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีคณะวิทยากรที่มีความรูความสามารถมาบรรยายการใช้รถใช้ถนนทั้งด้านการบังคับใช้กฏหมายและควบคุมผู้ใช้รถใช้ถนนรวมไปถึงพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ


…..สุพจน์ วรสหวัฒน์ ราชบุรี/รายงาน