Uncategorized

นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยได้รับมอบหมายให้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2562

วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น. นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยได้รับมอบหมายให้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมคีรีมาศ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น 4