Uncategorized

พิจิตร-สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช้าง ขับเคลื่อนเพิ่มมูลค่าส้มโอ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

พิจิตร-สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช้าง ขับเคลื่อนเพิ่มมูลค่าส้มโอ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร นายแสณ เกิดฤทธิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้นายศุภเดช แสนภูมินิเทศ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร

,นายดำรงศักดิ์ สุธรรมจา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวนิสาชล สุดดี เจ้าหน้าที่ส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม เข้าร่วมการอบรมโครงการส่งเสริมการผลิตส้มโอให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน ประจำปี 2561

เพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การตลาดส้มโอ นำไปสู่การลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิต การผลิตที่มีคุณภาพซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสและขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตร พร้อมร่วมเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สวนส้มสระแก้ว ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว โดยมีบังคับคดีจังหวัดพิจิตร ,สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร ,เกษตรอำเภอโพธิประทับช้าง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมให้ความรู้ในครั้งนี้ด้วย*สภาเกษตรจังหวัดพิจิตร ได้ร่วมบูรณาการกับองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช้าง ในการจัดอบรมและศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนต่อยอด จากการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ที่ได้เลือกตำบลโพธิ์ประทับช้างเป็นตำบลเป้าหมาย ปี 2561 ของอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ซึ่งได้เลือกส้มโอเป็นรายสินค้าเกษตรในการขับเคลื่อนรูปแบบกลุ่มองค์กรเกษตรกรรายสินค้า นำไปสู่การพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนให้กับเกษตรกรต่อไป

**ข้อมูลภาพข่าว : นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร