Uncategorized

พังงา/สพม.14 จัดประชุมปฏิบัติการร่วมสร้างแนวทางการพัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ

พังงา/สพม.14 จัดประชุมปฏิบัติการร่วมสร้างแนวทางการพัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ
ที่ กระทะทอง กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.เมืองพังงา จ.พังงา นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

พร้อมมอบนโยบายและบรรยายให้เทคนิคและวิธีการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรให้เป็นเลิศ แก่ข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ สภาพปัญหา อุปสรรค หาแนวทางในปรับปรุง พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ นำไปสู่การสร้างองค์กรที่เป็นเลิศ
โดยมีการแบ่งกลุ่มตามกลุ่มงานที่รับผิดชอบ ร่วมกันอภิปราย ทำกิจกรรมตามใบงาน 3 ประเด็น คือ ประเด็นที่ 1 งานที่เป็นปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการพัฒนางาน ประเด็นที่ 2 ค้นหางาน / แนวปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ กลุ่มละอย่างน้อย 1 งาน และประเด็นที่ 3 สิ่งที่ต้องการให้ผู้บริหารการศึกษา

หรือองค์กรให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนางาน แล้วให้แต่ละกลุ่มนำเสนอ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้ ถือเป็นการพัฒนาบุคลากร สร้างความร่วมมือในการพัฒนางานพัฒนาองค์กร นำไปสู่องค์กรที่เป็นเลิศอโนทัย งานดี/พังงา/081-0836530