Uncategorized

เชียงใหม่ทำพิธีมอบเงินช่วยเหลือภัยธรรมชาติวาตภัย ณ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม”

“เชียงใหม่ทำพิธีมอบเงินช่วยเหลือภัยธรรมชาติวาตภัย ณ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม”
วันที่ 18 กรกฎาคม2561 เวลา 09.00น. นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินด้านพืช จากงบ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ องค์การบริหารส่วนตำยลโป่งแยง โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน นาย อภินันท์ เลาหะกุล ปลัดอำเภอแม่ริม นายวัน ม่วงมานายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง ร่วมในพิธีครั้งนี้
นางชฎารัตน์ เมฆเจริญ เกษตรอำเภอแม่ริม กล่าวถึงการช่วยเหลือภัยธรรมชาติวาตภัยที่เกิดเมื่อวันที่ 17เมษายน2561ในพื้นที่จ.เชียงใหม่โ ดย ลักษณะการเกิดภัยเป็นลมพายุลูกเห็บนอกจากเสียหายทางโครงสร้างพื้นฐานหลักแล้วยังทำให้พื้นที่ทำการเกษตรเสียหายใน3

ตำบล 12หมู่บ้าน ได้แก่ ต.โป่งแยง ต.แม่แรมต.แม่สาโดยหลังจากดำเนินการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์การข่วยเหลือร่วมกับคณะกรรมการในพื้นที่ แล้วนำเข้าคณะกรรมการระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และอนุมัติเงินช่วยเหลือกับเกษตรที่เสียหายโดยสิ้นเชิง จำนวน131.25ไร่เกษตรกร43รายจำนวนเงินทั้งสิ้น 221,601.25 บาท ผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรต่อไ