ข่าวการศึกษาและไอที

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) เชิญสื่อมวลชนทุกแขนงเยี่ยมชม โครงการอาหารกลางวัน แก่เด็กนักเรียน

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) เชิญสื่อมวลชนทุกแขนงเยี่ยมชม โครงการอาหารกลางวัน แก่เด็กนักเรียน

นายประเสริฐ เทียมสันต์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่ง นายสมศักดิ์ ศรีเจริญวนะกิจ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นางวารุณี สุขสุวานนท์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะครู ได้เชิญสื่อมวลชนทุกแขนงในจังหวัดนครสวรรค์ เข้าเยี่ยมชมโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่มีจำนวนนักเรียนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษาจำนวน 1,237 คน จำนวนครูและบุคลากร 75 คน โดยทางโรงเรียนได้ดำเนินงานจัดอาหารกลางวันโดยใช้โปรแกรม Thai School Lunch เป็นแนวทางในการจัดทำเมนูอาหารและคำนวณคุณค่าทางอาหาร โดยได้จัดไว้จำนวน 20 เมนู

มีกับข้าว ก๋วยเตี๋ยว ขนม และผลไม้
ซึ่งทางโรงเรียนมีวิธีการจัดทำอาหารกลางวัน โดยซื้อวัตถุดิบเอง จากท้องตลาดตามฤดูกาล และจะจ้างแม่ครัวประกอบอาหาร และ ทางโรงเรียนมีวิธีการกำกับติดตามการใช้เงินงบประมาณดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณ ยิมเงิน เป็นรายสัปดาห์มีคณะกรรมการตรวจรับการซื้อวัตถุดิบ จากแหล่งผลิต และตรวจสอบคุณภาพของอาหาร โครงการอาหารกลางวัน เป็นโครงการที่เกิดจากความตระหนักของรัฐบาลที่มุ่งแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็ก เพื่อส่งเสริมให้เด็กทุกคนได้รับอาหารอย่างถูกต้องตามหลักโภชนาการ โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาดำเนินการมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2495

กระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งโครงการเสริมเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวัน ภายใต้โครงการอิ่มทุกวัน และดำเนินการจนมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2542 ให้ถือว่าการส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันอิ่มทุกวันเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ดังนั้นโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลและมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพอย่างพอเพียงเหมาะสมต่อความต้องการของร่างกาย และมีสุขภาพพลานามัยที่ดี

////อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน 0619525644 ////