Uncategorized

ชาวบ้านเนินคนธาร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561

ชาวบ้านเนินคนธาร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561
เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 19 มิถุนายน 2561 นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง นายอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

ได้มอบหมายให้นายมนูญศักดิ์ สังข์ทอง ปลัดอาวุโสอำเภอหนองไผ่เป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561

โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านเนินคนธาเข้าร่วม ณ บริเวณศาลาประชาคมหมู่บ้านเนินคนธา หมู่ 8 ตำบลท่าแดง อำเภอหนองไผ่ทั้งนี้อำเภอหนองไผ่ได้ส่งกิจกรรมเข้าร่วมทั้งหมด 5 ประเภทได้แก่ 1.“หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็นเป็นสุข” ผู้ที่นำเสนอผลงาน นายสุชาติ ทองดี ปราชญ์ชาวบ้านด้านเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 2.ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน หรือชื่อย่อว่า

“ผู้นำ อช.บรรยายโดยนายกองสินธ์ โสมกา 3.กลุ่มองค์กรแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาสตรีบ้านเนินคนธา นำเสนอโดยนางอรุณฤดี ธนะสินธุ์ ประธานคณะกรรมการฯ 4.ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล หรือ ศอช.ต. ผู้นำเสนอ นายอาทิตย์ กุลทอง ประธานศูนย์ฯ และประเภทที่5.ครัวเรือนสัมมาชีพตัวอย่าง ผู้นำเสนอ นางสุพรรณ์ จันทรา เป็นครัวเรือนสัมมาชีพตัวอย่างด้านการปลูกผักปลอดภัย จากหมู่ที่ 3 ตำบลบัววัฒนา
จากนั้นคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมฯ ได้ชักถามในประเด็นต่างๆของผลงานในแต่ละกิจกรรมเพิ่มเติม ก่อนจะขึ้นรถอีโก้งที่ตบแต่งเป็นรูปทรงบ้านเพื่อออกตรวจเยี่ยมกิจกรรมตามฐานเรียนรู้และเยี่ยมชมภูมิทัศน์ในหมู่บ้านก่อนเดินทางกลับ


ข่าวโดย ศักดิ์ชัย วัชรลิมปกรณ์ // เพชรบูรณ์