จังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน (เขต 12) ประกอบด้วย พลเอก ภาณุวัชร นาควงษม์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และอนุกรรมการ ลงพื้นพบติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

วันที่ 10 กันยายน 2561 ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน (เขต 12) ประกอบด้วย พลเอก ภาณุวัชร นาควงษม์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และอนุกรรมการ ลงพื้นพบติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ดังนี้
– จุดที่ 1 เวลา 08.50 นาฬิกา ประชุมหารือร่วมกับเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับหมู่บ้าน จำนวน 35 หมู่บ้าน และภาคเอกชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดอื่น ๆ รวมทั้งสิ้น 300 คน เพื่อติดตามและรับทราบผลการดำเนินงานโครงการฯ ณ สวนหมอกคำ รีสอร์ท โดยมี พัฒนาการจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง และส่วนราชการ ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากแผนพัฒนางานยุทธศาสตร์ส่งเสริมเศรษฐกิจและพัฒนาศักยภาพชุมชนโครงการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี วงเงินงบประมาณ 66,390,000 บาท จำนวน 35 หมู่บ้าน จำนวน 23 ตำบล จำนวน 7 อำเภอ มีผลิตภัณฑ์ OTOP 350 ผลิตภัณฑ์ (หมู่บ้านละ 10 ผลิตภัณฑ์)
จุดที่ 2 เวลา 09.30 นาฬิกา เยี่ยมชมโครงการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี พิพิธภัณฑ์บ้านไทใหญ่/รอยพระพุทธบาท กลุ่มทอผ้าสีธรรมชาติ ต่ากีญะ ปวาเกอะญอ ชมการสาธิตการคั่วถั่วลายเสือจากกลุ่มบ้านถั่ว และการหีบน้ำอ้อยสดโดยกรรมวิธีโบราณ ณ บ้านป่าปุ๊
จุดที่ 3 เวลา 10.00 นาฬิกา เยี่ยมชมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมด้านการเกษตร โดยมีจำนวน 242 โครงการ 56 ชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 16,621,631 บาท มีผู้สมัครเข้ารับการอบรม 1,646 ราย แบ่งเป็น 30 รุ่น ทั้งนี้ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนได้มีการเสนอโครงการทั้งสิ้น 50 โครงการ จำนวน 3,844,131 บาท
จุดที่ 4 เวลา 13.00 นาฬิกา เยี่ยมชมโครงการจัดทำตลาดชุมชน โดยประชาชนมีสถานที่สำหรับการกระจายสินค้าของตนเองก่อให้เกิดรายได้ในชุนชน ณ บ้านท่าโป่งแดง
จุดที่ 5 เวลา 13.45 นาฬิกา เยี่ยมชมโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ซึ่งประชาชนในชุมชนสามารถบริหารจัดการตนเองทำให้มีน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภคที่สะอาด ณ หมู่บ้านสะกึ๊ด
จุดที่ 6 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ หมู่ที่ 1 ตำบลผาบ่อง เยี่ยมชมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (ร้านค้าสวัสดิการแห่งรัฐ)
โอกาสนี้ คณะอนุกรรมการได้กล่าวชื่นชมและยินดีกับประชาชนในพื้นที่ ที่ประสบผลสำเร็จในการดำเนินโครงการฯ สามารถบริหารจัดการได้ด้วยตนเองทำให้ได้รับประโยชน์คุ้มค่า และได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. จังหวัดแม่ฮ่องสอน ควรมีความภูมิใจที่มีทุนทางธรรมชาติ ทั้งนี้ จะต้องมีการพัฒนาตามศักยภาพของชุมชนด้วย
2. วิถีชีวิตของคนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ ในแต่ละชนเผ่ามีเสน่ห์แตกต่างกัน จึงสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยวได้
3. ขอให้ทุกคนร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดเพื่อให้เกิดรายได้กับชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้
4. ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยคำนึงถึงการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวต่าง ๆ อาทิ การท่องเที่ยวเมืองหลัก เมืองรอง และในระดับชุมชน โดยให้มีความเชื่อมโยงกันมากขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับชุมชน
5. ควรส่งเสริมอัตลักษณ์หรือจุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ให้เกิดแลนด์มาร์ค เพื่อดึงให้นักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน