ณ สถานเอกอัครราชทูต กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก คณิต สาพิทักษ์ ในฐานะหัวหน้าคณะ เข้าพบปะสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อัครราชทูตประจำกรุงโตเกียว และนางสาวภัทรอนงค์

วันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ สถานเอกอัครราชทูต กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก คณิต สาพิทักษ์ ในฐานะหัวหน้าคณะ เข้าพบปะสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อัครราชทูตประจำกรุงโตเกียว และนางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงโตเกียว และรับฟังสรุปภาพรวมเกี่ยวกับสภาพการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น ตลอดจนนโยบายการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย
จากนั้น เวลา 13.30 นาฬิกา เข้าประชุมร่วมหารือกับ นางสาวเรโกะ ฟูจิตะ กรรมการบริหาร และนายชินสึกะ ซาแทค ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวต่างประเทศ องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (JNTO) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการส่งเสริมนักท่องเที่ยวไทยเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น และความร่วมมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับญี่ปุ่น

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน