หมู่ รส.ประจำ อ.เมืองนครสวรรค์ ร้อย.รส.ที่ ๑ (ศฝ.นศท.มทบ.๓๑) ร่วมกับ จนท.ฝ่ายปกครอง และ จนท.ตร.สายตรวจตำบลนครสวรรค์ตก จัดกิจกรรม “มุมมองใหม่ หัวใจ ๔.๐” ขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

เมื่อ ๑๔๑๐๐๐ ธ.ค. ๖๑,หมู่ รส.ประจำ อ.เมืองนครสวรรค์ ร้อย.รส.ที่ ๑ (ศฝ.นศท.มทบ.๓๑) ร่วมกับ จนท.ฝ่ายปกครอง และ จนท.ตร.สายตรวจตำบลนครสวรรค์ตก จัดกิจกรรม “มุมมองใหม่ หัวใจ ๔.๐” ขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ที่ศูนย์เรียนรู้และฟาร์มชุมชน ม.๒ บ.ยางโทน ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ เพื่อร่วมพบปะประชาชนในการสร้างความรับรู้ ความเข้าใจของการมีส่วนร่วมภาคประชาชน การเลือกผู้นำที่ดี พลเมืองที่ดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตย การทุจริต และให้ร่วมชมวีดีทัศน์ เรื่องมุมมองใหม่หัวใจ ๔.๐ พร้อมทำแบบสอบถามรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามนโยบายของ ทภ.๓ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๘๐ คน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย