พ.อ.สืบสกุล บัวระวงศ์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ม.(ท.) และกำลังพล กอ.รมน.จังหวัด ช.ม. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาในนามรัฐบาล “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เดินรณรงค์ “คนรักคลอง ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี”

เมื่อวันที่ ๑๕ ธ.ค.๖๑ เวลา ๐๗๐๐ น. พ.อ.สืบสกุล บัวระวงศ์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ม.(ท.) และกำลังพล กอ.รมน.จังหวัด ช.ม. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาในนามรัฐบาล “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เดินรณรงค์ “คนรักคลอง ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” มีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผวจ.ช.ม./ผอ.รมน.จังหวัด ช.ม.เป็นประธาน กิจกรรมดังกล่าวมีจิตอาสา และหน่วยงานราชการต่างๆ ในพื้นที่ จว.ช.ม. รวมทั้งประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมประมาณ ๑,๒๐๐ คน มีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้
๑.พิธีเปิดบริเวณโรงเรียนยุพราช และเป็นจุดรวมพลรับฟังคำชี้แจง
๒.กิจกรรมการเดินรณรงค์ รูปแบบการเดินแบ่งเป็นตอน การปล่อยขบวน ๒ ตอนการเดิน เพื่อป้องกันปัญหาการจราจร ระยะทางเดินรณรงค์ประมาณ ๓ กม.
๓.กิจกรรม
๓.๑ ทำความสะอาดลำคลองแม่ข่า โดยการเก็บขยะที่ตกค้างในลำคลอง
๓.๒ กำจัดวัชชพืชตามแนวลำคลองแม่ข่า
๓.๓ กำจัดเศษใบไม้ตามแนวถนน และแนวลำคลอง
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย