วันจันทร์ ที่ 16 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ร้อยเอ็ด พัฒนาชุมชน จัดกิจกรรมประกวดศูนย์เรียนรุ้เศรษฐกิจพอเพียงสมบูรณ์แบบ สัมมาชีพ ต้นแบบ ปี 2562 ส่งเสริมการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตชมรมสื่อออนไลน์IT:ชสอท.:MOITCr./สมนึก-คมกฤช/ร้อยเอ็ด/0817082129

ร้อยเอ็ด พัฒนาชุมชน จัดกิจกรรมประกวดศูนย์เรียนรุ้เศรษฐกิจพอเพียงสมบูรณ์แบบ สัมมาชีพ ต้นแบบ ปี 2562 ส่งเสริมการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต

ชมรมสื่อออนไลน์IT:ชสอท.:MOITCr.
/สมนึก-คมกฤช/ร้อยเอ็ด/0817082129

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 นาย ดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประกวดศูนย์เรียนรุ้เศรษฐกิจพอเพียงสมบูรณ์แบบ สัมมาชีพ ต้นแบบ ปี 2562 ที่ ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 12 ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้นำชุมชน ปราชญ์ท้องถิ่น และกลุ่มเกษตรกร ที่ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


นาย ดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า จังหวัดร้อยเอ็ดดำเนินโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสมบูรณ์แบบสัมมาชีพ เพื่อต่อยอดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ให้สามารถบริหารจัดการและพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ในการถ่ายทอดภูมิปัญญา

ให้ประชาชนมีการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ส่งเสริมการน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ในการดำเนินชีวิต ในปีงบประมาณ 2562 จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการส่งเสริมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสมบูรณ์แบบสัมมาชีพในพื้นที่ 20 อำเภอ อำเภอละ 2 หมู่บ้าน รวม 40 หมู่บ้าน การประกวดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสมบูรณ์แบบ สมาชิกต้นแบบ จำนวน 40 หมู่บ้าน

วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน เป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นศูนย์เรียนรู้สมบูรณ์แบบ และขยายผลไปสู่หมู่บ้านอื่น และเพื่อจัดการความรู้และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในกระบวนการบริหารจัดการชุมชนและการส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนให้เกิดความยั่งยืนและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม

ชมรมสื่อออนไลน์IT:ชสอท.:MOITCr.
/สมนึก บุญศรี-ประธาน/ร้อยเอ็ด/0817082129-ข่าว
/คมกฤช พวงศรีเคน-ปชส.รอ.-ภาพ

%d bloggers like this: