วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

คณะทำงานโฆษก ทภ.3/กอ.รมน.ภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 148

คณะทำงานโฆษก ทภ.3/กอ.รมน.ภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 148

วันที่ 2 กันยายน 2564 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 148 ณ ศูนย์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย พันเอก นายแพทย์ วิโรจน์ ชนม์สูงเนิน รองโฆษกฯ, พันโท วรปรัชญ์ กาศสกุล และ พันโท หญิง บุณฑริกา ฑีฆวาณิช ผู้ช่วยโฆษกฯ เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้

1.โครงการทหารพันธุ์ดี กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อประชาชน
2. โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ (ความร่วมมือกองทัพบก – มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์)
3. โครงการ “คนไทย ไม่ทิ้งกัน” กองทัพบกและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร พาคนไทยกลับบ้าน (2 กันยายน 2564)
4. โครงการขุดลอกคูคลอง 108 แห่ง ในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ในแหล่งน้ำสาธารณะ
5. สรุปผลการดำเนินคดีการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เดือนสิงหาคม 2564
6. โซล่าเซลล์ แสงสว่างในหมู่บ้านและในใจประชาชน
7. สรุปผลการปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย เดือนสิงหาคม 2564
8. แพทย์ทหารแนะนำ หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ควรฉีดวัคซีนโควิด-19
9. แพทย์ทหารโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก กับภารกิจการสนับสนุนการแก้ไขปัญหา
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในเรือนจำ.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: