(มีคลิป) “พระสิริมิตตะเถระ” พระธรรมทูตศรีลังกา บรรยายธรรม นิสิต-นักศึกษา สาขาการปกครอง มมร.ล้านนา เชื่อมความสัมพันธ์ศาสนา 2 ประเทศ

“พระสิริมิตตะเถระ” พระธรรมทูตศรีลังกา บรรยายธรรมนิสิต-นักศึกษา
สาขาการปกครอง มมร.ล้านนา เชื่อมความสัมพันธ์ศาสนา 2 ประเทศ
แนะมีสติ-ไม่ประมาท-ยึดทางสายกลาง ลดละเลิกวัตถุ หวังยกระดับจิต
ใจให้สูงขึ้น

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ที่วัดป่าขุย หมู่ 3 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด
จ.เชียงใหม่ นายสาธิต คำหน่อแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็น
ประธานเปิดโครงการพบพระ พบธรรม ครั้งที่ 1 ของมหาวิทยาลัยมหามกุฎ
ราชวิทยาลัย (มมร.) ล้านนา เพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนา และอบรมธรรม
แก่นิสิตและนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ สาขาการปกครอง มมร.ล้านนา โดย
นิมนต์พระอาจารย์สิริมิตตะเถระ พระธรรมทูตประเทศศรีลังกา เป็นองค์
บรรยายธรรม มี น.ส.นาตยา ยันตรปกรณ์ ประธานนักศึกษา มมร.ล้านนา
กล่าวรายงาน นายอภิลาภ บุญโสภา อุปนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจัง
หวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะกรรมการนักศึกษา เข้าร่วมกว่า 50 คน มีเจ้า
หน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) ได้คัดกรองตามมาตรฐาน
สาธารณสุข พร้อมรักษาระยะห่าง โดยใช้เวลา 2 ชั่วโมง

น.ส.นาตยา กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่พระพุทธ
ศาสนา พร้อมอบรมธรรมแก่นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป พร้อมให้ประชาชนหันหน้าเข้าหาธรรม เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เพื่อลดละเลิกการยึดติดวัตถุ เพื่อยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดเป็นประจำทุกปีหากมีผลตอบรับที่ดี อาจมีการต่อยอด หรือขยายผลโครงการในครั้งต่อไป

ด้านพระอาจารย์สิริมิตตะเถระ ได้บรรยายธรรมว่า กิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ด้านศาสนา 2 ประเทศ ระหว่างไทยกับศรีลังกา ซึ่ง
แก่นแท้พระพุทธศาสนา คือ หลักคำสอน และมีสาวกองค์พระสัมมาพระ
พุทธเจ้า คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ที่น้อมนำหลักคำสอนไปประ
พฤติปฏิบัติ โดยยึดหลักศีล 5 เพราะหลักคำสอน ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญ
พระพุทธศาสนา เพราะทุกอย่างเป็นวัฏจักร เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป ดังนั้น
การใช้ชีวิต ต้องมีสติ ไม่ประมาท ยึดทางสายกลาง อยู่ร่วมกันอย่างสันติ

“อาตมามาอยู่ประเทศไทย 7 ปีแล้ว เพื่อช่วยเผยแพร่พระพุทธศาสนา ซึ่งชาวศรีลังกา นับถือศาสนาพุทธ 70 % ซึ่งเด็กอายุ 5-18 ปี เข้าวัดเรียนธรรม ทุกวันอาทิตย์ จึงมีพื้นฐานด้านธรรมะ ที่มีครอบครัวส่งเสริมและสนับสนุน ดังนั้นพ่อแม่ และครอบครัว มีส่วนสำคัญที่นำบุตรหลานใกล้ชิดวัด เพื่ออบรมธรรม คุณธรรม จริยธรรม ให้เป็นพลเมืองที่ดี และใช้หลักธรรมในการดำเนินชีวิต เพื่อนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในอนาคต”
พระอาจารย์สิริมิตตะเถระ กล่าว.

ทรงวุฒิ ทับทอง