พ.อ.วุฒิ ปฐมเรืองกุล ผบ.ฉก.ทพ.36 เป็นประธานตรวจความพร้อม และปล่อยแถวชุดบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับส่วนราชการ


เมื่อ 22 มิ.ย.61,0900
พ.อ.วุฒิ ปฐมเรืองกุล ผบ.ฉก.ทพ.36 เป็นประธานตรวจความพร้อม และปล่อยแถวชุดบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับส่วนราชการ ใน
3 อำเภอ โซนใต้ ได้แก่ อ.แม่สะเรียง อ.แม่ลาน้อย และ อ.สบเมย จว.ม.ส. และซักซ้อมแผนการปฏิบัติงานในการเข้าไปช่วยเหลือราษฎร ที่ประสบภัยพิบัติแบบบูรณาการได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ ตามนโยบายของกองทัพบก และรัฐบาล ณ ค่ายเทพสิงห์ ต.บ้านกาศ อ.มร./จว.ม.ส.