จ.ชัยนาท…!!# ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ร่วมกันหารือแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท…!!


จ.ชัยนาท…!!# ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ร่วมกันหารือแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท…!! จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อ
วันที่ 22 มิ.ย.61 เวลา 10.30 น.นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกันในการพัฒนาจังหวัดชัยนาท โดยมีผู้เกี่ยวข้องจากสำนักงานต่าง ๆ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ร่วมกันปรึกษาหารือโดยมีแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น /ด้านเศรษฐกิจ /ด้านสังคม/ ด้านสิ่งแวดล้อม/การผลิตและการพัฒนาครูของจังหวัดชัยนาท ห้องประชุม สกุณา ชั้น 3 ศาลากลาง จังหวัดชัยนาทโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้ดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579 ) เพื่อพัฒนาท้องถิ่น/ด้านเศรษฐกิจ/ด้านสังคม/ด้านสิ่งแวดล้อม/การผลิตและพัฒนาครู ซึ่งเป็นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม นำโดยรองศาสตราจารย์สุมาลี ไชยศุภรากุล อธิการบดีและคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี/คณบดี/และผู้อำนวยการสำนักจำนวน 21 คน ซึ่งคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ได้เข้าพบกับผู้ว่าราชการจังชัยนาทนั้น เพื่อเป็นการร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมในทุกด้าน เช่น ด้านการศึกษา ด้านการเกษตร ด้านการท่องเที่ยว และด้านอื่นๆ อีกมากมาย โดยทำงานร่วมกันกับจังหวัดชัยนาท อีกทั้งเป็นการพัฒนาบุคลากรในพื้นที่ ให้มีความชำนาญกับผู้มีความรู้ที่ตรงความต้องการของประชาชนทั่วไป โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมจะดำเนินงานในท้องที่ ที่มีความต้องการ โดยมีทีมงานลงมาวิจัยและดำเนินงานกับหน่วยงานในท้องที่ ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อให้ประชาชน อยู่ดี มีสุขอย่าง ยั่งยืน ต่อไป….ทีมข่าว 13 สยามไทย รอบรั้วภูธร จ.ชัยนาท

ภาพ/ ข่าว/รายงาน…แจ้งข่าวสาร ร้องทุกข์ 093 – 1717897