รองนายกอบจ.เชียงใหม่ ประธานเปิด ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและการท่องเที่ยว อ.ดอยสะเก็ด “ปั่นขึ้นดอยลอง ท่องสะพานแขวน ดินแดนเขื่อนแม่กวง ครั้งที่ 2”


รองนายกอบจ.เชียงใหม่ ประธานเปิด ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและการท่องเที่ยว อ.ดอยสะเก็ด
“ปั่นขึ้นดอยลอง ท่องสะพานแขวน ดินแดนเขื่อนแม่กวง ครั้งที่ 2”

วันที่ 22 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและการท่องเที่ยว ในชื่อกิจกรรม “วีโว่ เบเน่ ปั่นขึ้นดอยลอง ท่องสะพานแขวน ดินแดนเขื่อนแม่กวง ครังที่ 2” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษตริย์ไทย พร้อมทั้งให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญในการออกกำลังกายมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง รวมถึงเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬา อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของอำเภอดอยสะเก็ด ณ เชิงสะพานแขวนคู่เชื่อมใจข้ามเขื่อนแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง