จังหวัดชลบุรี คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืนจังหวัดชลบุรี


วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ บ้านดอนบน หมู่ที่ 4 ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืนจังหวัดชลบุรี จังหวัดจันทบุรี (เขต 10) ประกอบด้วย พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ ประธานอนุกรรมการ นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ และอนุกรรมการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้ขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่สนับสนุนและส่งเสริมโครงการวิถีไทยนิยม ยั่งยืน โดยมี นายอดิเรก ใหม่มงคล ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ให้การต้อนรับ
สำหรับประเด็นปัญหาที่ประชาชนในพื้นที่มีดังนี้
1. ปัญหาความต้องการด้านถนน
2. ปัญหาความต้องการด้านไฟฟ้าไม่เพียงพอ
3. ปัญหาด้านการส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
4. ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ต้องการน้ำใช้อุปโภคบริโภค
5. ปัญหาด้านความมั่นคง ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ต้องการกล้อง CCTV
6. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มลพิษทางขยะมูลฝอย

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน