วันพฤหัสบดี ที่ 14 เดือนพฤศจิกายน คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

แถลงข่าวครั้งที่ 55 ของกองทัพภาคที่ 3 บริเวณค่ายฝึกกองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีพันเอกรุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3 และร้อยเอกหญิงมณฑิรา พรมศรี รองโฆษกเป็นผู้แถลงข่าว

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 14:00 นได้มีการแถลงข่าวครั้งที่ 55 ของกองทัพภาคที่ 3 บริเวณค่ายฝึกกองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีพันเอกรุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3 และร้อยเอกหญิงมณฑิรา พรมศรี รองโฆษกเป็นผู้แถลงข่าว

เรื่องที่ 1 เรื่องการฝึกหน่วยทหารขนาดเล็กของนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็นไปตามที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีกำหนดนำนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 5 รุ่นที่ 67 เข้าทำการฝึกวิชาหน่วยทหารขนาดเล็กประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 19 ตุลาคมถึง 3 พฤศจิกายน 2562 กองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมอบหมายให้กรมทหารม้าที่ 3 เป็นหน่วยรับผิดชอบ จัดตั้งกองกำลังโดยการฝึกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการฝึกการปฏิบัติเป็นชุดให้พร้อมรบได้ทุกสถานการณ์และสามารถปฏิบัติการรบได้หลายรูปแบบและหลายมิติเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการเป็นทหารอาชีพให้สามารถเผชิญหน้ากับสถานการณ์ภัยคุกคามที่เปลี่ยนไปในปัจจุบันสร้างความมั่นใจในการเป็นผู้นำหน่วยและ เสริมทักษะในการใช้อาวุธ ถ้าเกิดความแม่นยำและปลอดภัยมีความคล่องตัวเป็นนักรบที่มีไหวพริบปฏิภาณปฏิบัติการลบโดยใช้กำลังขนาดเล็กแต่มีขีดความสามารถสูง

2 การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์แม่ทัพภาคที่ 3 มีดำริให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาด้วยการรวมเป็นตลาดในการกระจายสินค้าเบื้องต้นสำนวน 50,000 กิโลกรัมในราคากิโลกรัมละ 12 บาทโดยดำเนินการเริ่มส่งผลผลิตครั้งแรกในวันที่ 24-25 ตุลาคม 2562 จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือกันสั่งซื้อผลผลิตดังกล่าวได้ที่หน่วยทหารในพื้นที่หรือหน่วยกำลังทหารได้บ้านตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

3 ด้านการปราบปรามการหลบหนีเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงโดยบูรณาการกับหน่วยงานที่มีภารกิจและอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบปราบปรามจับกุมบุคคลต่างด้าวที่หลบหนีเข้ามาในเมืองและราชอาณาจักรไทยโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายอย่างจริงจัง โดยมีเหตุการณ์เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2560 2 ชุดปฏิบัติการตั้งจุดตรวจสกัดอยู่บนเส้นทางสายแม่สอดตาก บริเวณบ้านห้วยยะอุตำบลแม่ละเมาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากอยู่นั้นมีรถโดยสารสายแม่สอดตากผ่านมาคนขับมีท่าทางพิรุธเจ้าหน้าที่จึงส่งสัญญาณให้หยุดเพื่อทำการตรวจค้นพบชาวเมียนมาร์จำนวน 13 คนเป็นผู้ชาย 12 ผู้หญิง 1 ไม่มีเอกสารหลักฐานเจ้าหน้าที่จึงได้นำตัวบุคคลทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย เป็นต้น
4 การเฝ้าระวังโรคที่ควรระวังในฤดูหนาวแม่ทัพภาคที่ 3 ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 3 ได้มีความห่วงใยในสุขภาพของประชาชนจึงได้มอบหมายให้หน่วยทหารและโรงพยาบาลทหารทั้ง 10 แห่งในพื้นที่ภาคเหนือได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อเฝ้าระวังโรคที่มักจะเกิดการแพร่ระบาดในช่วงฤดูหนาวที่สำคัญ 1 โรคหัด 2 โรคปอดอักเสบ 3 โรคไข้หวัดใหญ่ พระร่วงเฉียบพลันจากเชื้อไวรัส 5 โรคมือเท้าปากซึ่งหน่วยแพทย์ของกองทัพภาคที่ 3 ทั้ง 10 แห่งได้ให้การประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 14 เดือนพฤศจิกายน คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS: