Reporter&Thai Army ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร

ผบ.มทบ.๒๗ มอบเกียรติบัตรให้แก่คณะวิทยากร โครงการฝึกอบรมทบทวนผู้นำชุมชนตามศาสตร์พระราชา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒/สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082129-

ผบ.มทบ.๒๗ มอบเกียรติบัตรให้แก่คณะวิทยากร โครงการฝึกอบรมทบทวนผู้นำชุมชนตามศาสตร์พระราชา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
/สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082129-

เมื่อวันที่ ๑ มี.ค.๖๒ เวลา ๑๐๐๐ น. พล.ต.ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.๒๗ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่วิทยากร โครงการฝึกอบรมทบทวนผู้นำชุมชนตามศาสตร์พระราชา จำนวน ๑๑ คน ณ บริเวณภายใน บก.มทบ.๒๗ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี ๒๕๖๒ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ “การรักษาความมั่นคงภายในและบริหารจัดการภาครัฐ”

เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมทบทวนผู้นำชุมชนตามศาสตร์พระราชา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตาม ประเมินผล ผู้ที่เคยผ่านการฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพและการสร้างเครือข่ายตามศาสตร์พระราชา ปี ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑ ให้มีความรู้ความเข้าใจ และน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติอันจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนของตนเองอย่างยั่งยืน

โดยหน่วยได้จัดชุดวิทยากรและเจ้าหน้าที่ดำเนินการฝึกอบรมทบทวนผู้นำชุมชนตามศาสตร์พระราชาในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึง ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๒๐ รุ่น ๒๐ อำเภอ มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น ๒,๖๔๐ คน ทั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่คณะวิทยากรที่ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศต่อไป

—///—สมนึก บุญศรี-บพิตร จำปา/รายงาน/0817082129-ข่าว
CR:ศูนย์ประชาสัมพันธ์มณฑลทหารบกที่ 27 -ภาพ