ข่าวการศึกษาและไอที

อุบลราชธานี-ม.อุบลฯประยุกต์ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศแก่น.ศ.ปีสุดท้าย

ข่าว กฤษณะ วิลามาศ/อุบลราชธานีอุบลราชธานี-ม.อุบลฯประยุกต์ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศแก่น.ศ.ปีสุดท้ายคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัด “สัมมนาวิชาการประยุกต์ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศอีสานใต้ 2561” (Southern Isaan Symposium on Computer and Information Technology Applications 2018 : SISCITA 2018)ที่ ห้องประชุม SEC 201 ชั้น 2 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชริดา ปุกหุต คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการสัมมนาและ ดร.ณัฏฐ์ ดิษเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดสัมมนาครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้ายสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศได้นำเสนอผลงานการทำโครงงาน ซึ่งมีการพัฒนาภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน นับว่าเป็นการสรุปองค์ความรู้ที่ได้ศึกษาในหลักสูตรตลอดระยะเวลา 2 – 4 ปี ทั้งยังเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำโครงงานระหว่างเพื่อน และอาจารย์ทั้งสองสาขาวิชา สำหรับช่วงเช้าเป็นการบรรยายพิเศษ ซึ่งได้รับเกียติจาก รองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ ประกอบผล อาจารย์ประจำสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ ไขข้อข้องใจ อะไรคือวิทยาการคำนวณ “ปฏิรูปหลักสูตรแกนกลางใหม่ พลิกโฉมสังคมไทย” ก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักเรียน และคณะครูโรงเรียนเรียนลือคำหาญ ตลอดจนนักศึกษา เจ้าหน้าที่ อาจารย์ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเข้าร่วมสัมมนา จำนวนมากดร.ณัฏฐ์ ดิษเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า ทางคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตระหนักถึงความสำคัญของการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ สามารถใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม ที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน สังคมและประเทศชาติ จึงได้กำหนดให้มีการจัดงานสัมมนาวิชาการการประยุกต์ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศอีสานใต้ขึ้นในครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับปริญญาตรี ได้นำเสนอผลงานวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรม และได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะทางวิชาการ ด้วยการฟังบรรยาย และการประชุมปฏิบัติการรวมทั้งได้แลกเปลี่ยนแนวความคิดและประสบการณ์ ซึ่งอาจนำไปประยุกต์ในการพัฒนางาน และพัฒนาตนเองให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น และเพื่อจัดแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการ หนังสือ สื่อการสอน เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและโครงงานต่างๆ ของภาควิชา และคณะฯให้นักเรียนได้รับทราบเพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำหรับรูปแบบในการจัดงาน ประกอบด้วย การนำเสนอผลงานในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) จำนวน 6 เรื่อง (Poster Presentation) จำนวน 68 เรื่อง ครอบคลุมเนื้อหาใน 3 กลุ่ม ได้แก่ Mobile and iOT, Web Application and Programming และสื่อการเรียนรู้และเกมด้วย //////////////////////

Comments are closed.