Uncategorized

ปลื้ม ฝรั่งเศษแห่เที่ยวประจวบเพิ่มขึ้น ส่งทูตสร้างสัมพันธ์ดูแลนักท่องเที่ยว

ปลื้ม ฝรั่งเศษแห่เที่ยวประจวบเพิ่มขึ้น ส่งทูตสร้างสัมพันธ์ดูแลนักท่องเที่ยว

วันที่ 5 มิ.ย.61 นางอาน-มารี ตูดิก กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐฝรั่งเศส ได้เดินทางมาที่ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อพบปะหารือกระบวนการในการสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านช่องทาง social media พร้อมล่ามประจำสถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐฝรั่งเศส นายสเตฟาน รุสโซ่ โดยมี นายภาณุฉัตร สวัสดิชัย ประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้การต้อนรับ

ซึ่งการเดินทางมาพบปะหารือรับฟังแนวทางการดำเนินงานและการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เกิดขึ้นหลังจากคณะกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐฝรั่งเศส ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้รับการแต่งตั้งจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเมื่อวันที่ 31 ต.ค.60 ที่ผ่านมา โดยอนุมัติบัตรของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อความมุ่งหมายในการสร้างความร่วมมือและประสานสนับสนุนการดำเนินงานของสถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐฝรั่งเศส ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ระดับพื้นที่

ในด้านการประชาสัมพันธ์ให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างชาวฝรั่งเศสและชาวไทย ตลอดทั้งสานสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดมิตรภาพและความมุ่งมาดปรารถนาที่ดีต่อการสานสร้างความสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสในระดับท้องถิ่นให้ดีขึ้นและยั่งยืน

ในสาระสำคัญของการพบปะหารือ กงสุลกิตติมศักดิ์ได้ให้ความสนใจด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่เกิดผลดีต่อการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และความร่วมมือของชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะชาวฝรั่งเศส ปัญหาอุปสรรค สภาพแวดล้อมในการพัฒนา รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์สามารถขับเคลื่อนได้เป็นผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การแก้ไขปัญหา IUU แรงงานต่างด้าว การจัดการผลผลิตภาคการเกษตรและประมง การแก้ไขปัญหาผลผลิตสับปะรดราคาตกต่ำ การส่งเสริมการท่องเที่ยว การสร้างความสามัคคีปรองดอง ผลของการพัฒนาภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

รวมทั้งการพัฒนาเศษฐกิจในพื้นที่ภาคตะวันออก หรือ EEC ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทราทั้งในด้านอุตสาหกรรมและการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมขนส่งและ logistic ทั้งระบบราง สนามบิน และการเดินเรือให้นำมาสู่การพัฒนาความเจริญเติบโตในพื้นที่ ที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจและสนับสนุนการแก้ปัญหาในด้านต่าง ๆ ให้เกิดการยอมรับ ความศรัทธาเชื่อมั่นต่อนานาชาติ รวมถึงการให้ข้อมูลข่าวสารแก่นักท่องเที่ยวที่มาจากทั่วทุกมุมโลก รวมทั้งจากทวีปยุโรป ซึ่งได้รับความสนใจจากกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐฝรั่งเศส เพื่อนำไปสู่การส่งเสริมชาวฝรั่งเศสที่มาพำนักและเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวต่อไป

////////เจริญ อาจประดิษฐ์/ประจวบคีรีขันธ์ 0849924219