ข่าวรัฐสภา

จังหวัดพังงา พลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์ อนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ เวทีประชาคม โรงเรียนนิโครธคุณากร หมู่ที่ 6 ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา พลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์ อนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร จังหวัดระนองจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนและพบประชาชน ตามโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดพังงา โดยมี นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายมานิต เพียรทอง ปลัดจังหวัด นายพงศ์ศักดิ์ เวทยาวงศ์ นายอำเภอทับปุด ทีมขับเคลื่อนระดับตำบล และผู้แทนส่วนราชการจังหวัดพังงาและประชาชน จำนวน 100 คนให้การต้อนรับ

จากการลงพื้นที่และรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชน มีดังนี้
1.ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน
2.ปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค และการเกษตร
3. ปัญหาที่ดินทำกิน ไม่มีเอกสารสิทธิ์
4. มีความคิดเห็นว่างบประมาณ 2 แสน ไม่พอต่อความต้องการ ควรเพิ่มให้มากกว่านี้
5. มีความคิดเห็นว่า โครงการต่างๆ ที่ถ่ายทอดลงสู่ประชาชน ควรมุ่งเน้นโครงการเรื่องเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ สวัสดิการหรือ การศึกษา ของประชาชน
6. มีความคิดเห็นว่า หน่วยงานราชการควรจัดทำฐานข้อมูลที่ทุกหน่วยงานสามารถเข้าถึงและเชื่อมโยงข้อมูลกันได้และเปิดเผยได้ จะทำให้การพัฒนาประเทศไปได้รวดเร็วขึ้น
ทั้งนี้ พลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์ ได้เสนอแนะว่า ขอให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามโครงการของรัฐบาล และควรตื่นรู้และปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน และขอฝากให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นในการออกกฎหมายต่างๆของสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้มากขึ้น
จากนั้น คณะอนุกรรมการ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านโคกไคร หมู่ที่ 1 ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ซึ่งมีชื่อเสียงด้านการทำสปาโคลนและโฮมสเตย์ และได้ตรวจดูสภาพถนนทางเข้าหมู่บ้านมะรุ่ยด้วย

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน