Uncategorized

ร้อยเอ็ด… นำสิ่งปฎิกูลคน(ขี้)มาผลิตปุ๋ยชีวภาพขายราคาถูก

ร้อยเอ็ด…
นำสิ่งปฎิกูลคน(ขี้)มาผลิตปุ๋ยชีวภาพขายราคาถูก
เทศบาลตำบลชัยวารี อ.โพธิ์ชัยบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการ ตามแนวทาง “ประชารัฐ” โดยใช้หลักการ 3Rs คือการใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ ผลิตปุ๋ยชีวภาพจากสิ่งปฎิกูลคน(ขี้)นำมาจำหน่ายให้เกษตรกรในพื้นที่เพื่อใชัประโยชน์ในราคาถูก และปราศจากเชื้อโรค และ ไข่พยาธิ์
นายรัศมี สังวิเศษ นายกเทศมนตรี ทต.ชัยวารี พร้อม นายพีระพงษ์ แดนประกรณ์ ผอ.กองงานสาธารณสุข ทต.ชัยวารี อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด พาผู้สื่อข่าวเดินชมขั้นตอนการผลิต และ กล่าวถึงขั้นตอนการผลิตว่า(ช่วงนี้ความรู้สึก ผสข.บอกว่า จะอ้วกตลอดเวลาพะนะขนาดมีผ้าปิดปากปิดจมูกแล้วนะ)
1.รถดูดสิ่งปฎิกูลคน ออกบริการดูดสิ่งปฎิกูลในเขตชุมชน ทต.ชัยวารี (ผสข.บอกว่า กลิ่นฉุนพะนะ)
2.นำสิ่งปฎิกูลคน นำไปเท ณ.บ่อบำบัด ในบ่อบำบัดมีการกรองด้วยทราย และ กรวดเพื่อแยกน้ำ และกาก ออกจากกัน(ช่วงนี้ผสข.อ๊วกพะนะ)
3.ส่วนที่เป็นกากฆ่าเชื้อด้วยแสงอุตร้าไวโอเล็ต(แสงแดด)จำนวน 28 วันเพื่อฆ่าเชื้อโรค และ พยาธิ์ ไข่พยาธิ์
4.กากที่แห้งแล้ว(ความชื้นต้องน้อยกว่า 5 เปอร์เซ็นตร์) นำมาตากบนลาน-เกลี่ย-เก็บขยะสิ่งเจือปนอี่นๆออก
5.นำสิ่งปฏิกูลคน(ขี้แห้ง)มาผสม น้ำ EM./รำอ่อน /ใบไม้แห้งสัปละเอียด/แกลบดำ/ ในอัตรส่วน 1-ต่อ-1
6.ใช้เครื่องปั่นคละเคล้าส่วนผสมต่างๆให้เข้ากัน จากนั้นบรรจุกระสอบจำหน่ายให้เกษตรกรในราคา 80บาท/กระสอบ…
นายรัศมี สังวิเศษ นายก ทต.ชัยวารี อ.โพธิ์ชัยยังกล่าวกับผู้สื่อข่าวถึงมูลเหตุจูงใจที่นำสิ่งปฎิกูลคน(ขี้)มาเป็นปุ๋ยชีวภาพว่า เพื่อตัดวงจรโรคพยาธิ์ใบไม้ในตับ ในอดีตตนเห็นรถดูดสิ่งปฎิกูลนำสิ่งปฏิกูลไปทิ้งตามท้องไร่ท้องนาของเกษตรกร จึงเป็นเหตุให้เชื้อโรค และ ไข่พยาธิ์ต่างๆ ขยายแพร่ระบาดไปตามน้ำ จึงใช้งบ ทต.ปี2554.ดำเนินการก่อสร้างบ่อบำบัด จำนวน 4 บ่อ ปัจจุบันพัฒนาต่อเนื่อง เพิ่มเป็น 28 บ่อ.


ดำเนิน พรมไชยา. อปมช.ร้อยเอ็ด/รายงาน