สันติสุขแดนใต้

คณะกรรมการตัดสินการประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับเพชรลงพื้นที่ติดตามผลและเก็บคะแนนโรงเรียนนราสิกขาลัย อ.เมือง จ.นราธิวาส เตรียมประกวดในระดับประเทศ

คณะกรรมการตัดสินการประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับเพชรลงพื้นที่ติดตามผลและเก็บคะแนนโรงเรียนนราสิกขาลัย อ.เมือง จ.นราธิวาส เตรียมประกวดในระดับประเทศ
นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย นายแพทย์สาธิต ทิมขำ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส นายกฤษดา ปรีชาหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนนราสิกขาลัย ผู้บริหาร คณะกรรมการและสมาชิกเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดนราธิวาส

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข คณะครูนักเรียน โรงเรียนนราสิกขาลัย ให้การต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ นำโดย นางสายพิรุณ น้อยศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้เชี่ยวชาญ จากกระทรวงมหาดไทย พันตำรวจโทหญิงรุ่งนภา ประสานพานิช ผู้เชี่ยวชาญ จากกระทรวงกลาโหม นายวัลลภ รุ่งเรือง ที่ปรึกษาสถาบันการพัฒนาทรัพยากรมษุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน นายสันติสุข สันติศาสนสุข ผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการตัดสินการประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ

ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE และเก็บคะแนน ของโรงเรียนนราสิกขาลัยจังหวัดนราธิวาส ที่ผ่านการประกวดในระดับภาคใต้ ซึ่งได้รับรางวัล รักษาต้นแบบระดับเพชรปีที่ 1 เพื่อไปร่วมกับคะแนนในการประกวดระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2561 ณ อิมแพคฯ เมืองธานี จังหวัดนนทบุรีทั้งนี้จังหวัดนราธิวาสสามารถเพิ่มสมาชิก TO BE NUMBER ONE เพิ่มขึ้นทุกปี โดยภาพรวมของจังหวัดมีจำนวน 366,433 คน สามารถเพิ่มศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ครอบคลุมทุกอำเภอ เพิ่มขึ้นทุกปีจากจำนวนศูนย์เพื่อนใจในปี 2560 ที่มีเพียง 326 ศูนย์ เพิ่มขึ้น จำนวน 135 ศูนย์ รวมศูนย์เพื่อนใจ ในปี 2561 มีจำนวน 418 ศูนย์ มีการรับสมัครสมาชิกใหม่ เพิ่มสมาชิกและขยายเครือข่าย สร้างนวัตกรรม ต่อยอดนวัตกรรมสู่องค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งได้บรรจุโครงการ TO BE NUMBER ONE ในแผนการพัฒนาจังหวัดทุกปี โดยกำหนดเป็นนโยบายให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ และเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรม พร้อมสนับสนุนงบประมาณในการขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรม


/////////////////////////////////////////ข่าว/กรียา/นราธิวาส

Comments are closed.