Reporter&Thai Army Uncategorized ข่าว นราธิวาส

พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ เปิดค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด ( Camp 35 ) แก้ปัญหายาเสพติดคืนความสุขชายแดนใต้

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ เปิดค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด ( Camp 35 ) แก้ปัญหายาเสพติดคืนความสุขชายแดนใต้

วันนี้ 16 ธ.ค.62 เวลา 10.30 น.พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เปิดค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด (Camp 35) จังหวัดนราธิวาส รุ่นที่ 1 ณ กรมทหารราบที่ 151 ค่ายกัลยาณิวัฒนา ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พลตรีสมดุลย์ เอี่ยมเอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส พ.อ.รุ่งโรจน์ อนันตโท ผู้บังคับกองพันกรมทหารราบที่ 151 นายชัยเจริญ มูสิกิ้ม หัวหน้าฝ่ายอำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนราธิวาส นายอับดุลอาซิส เจ๊ะมามะ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ผ่านการบำบัดฯ ร่วมในพิธีฯ

พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า นับตั้งแต่ผมได้ประกาศแผนปฏิบัติการ “รวมพลังแก้ไขปัญหายาเสพติด คืนความสุข จังหวัดชายแดนภาคใต้” โดยเฉพาะมาตรการด้านการบำบัดรักษา กำหนดเป้าหมายนำผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้ารับการบำบัดรักษายาเสพติด จำนวน ๑๐,๐๐๐ คน เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และ ได้ประชุมชี้แจงแนวทางการบำบัดรักษา และแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้ทุกภาคส่วนราชการขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ผลการดำเนินการในภาพรวม เป็นที่น่าชื่นชมเป็นอย่างมาก จนได้รับคำชมจากผู้บังคับบัญชาในหลายระดับ โดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรี ท่านรองนายกรัฐมนตรี รวมทั้งท่านผู้บัญชาการทหารบกและขอขอบคุณจังหวัดนราธิวาส ภายใต้การนำของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ส่วนราชการทุกส่วน ทั้งฝ่ายทหาร ตำรวจ พลเรือน และผู้นำศาสนาที่ได้บูรณาการ การดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดนราธิวาสตามแนวทางการบำบัดรักษาและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั้งมาตรการด้านการป้องกันปราบปราม การบำบัดรักษา และการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดอย่างจริงจัง และเกิดผลเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้การดำเนินงานด้านการบำบัดรักษาของจังหวัดนราธิวาส ได้นำผู้ป่วยยาเสพติด ระดับผู้ติด เข้ารับการบำบัดรักษาในระบบค่าย ที่เรียกว่า ค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด หรือCamp 35 โดยมีผู้ผ่านการบำบัดทั้งสิ้น จำนวน 63 คน เข้ารับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพตามหลักสูตรทางการแพทย์ จำนวน 35 วัน ซึ่งได้ดำเนินการตามกลยุทธ์ กวาดบ้านตนเอง กลยุทธ์ เดินเข้าสู่หมู่บ้าน โดยให้ทุกอำเภอจัดตั้งชุดปฏิบัติการร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำตำบล หรือเรียกว่าชุด Take care team ทุกตำบล ทำหน้าที่ในการสำรวจ ค้นหา ผู้เสพ ผู้ค้า ยาเสพติด จัดกิจกรรมรณรงค์ สร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และทำหน้าที่ในการติดตามช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด ที่กลับสู่ชุมชน หมู่บ้าน จากทั้ง 3 ระบบ คือ ระบบสมัครใจ ระบบบังคับบำบัด และระบบต้องโทษ ไม่ให้กลับไปเสพซ้ำอีก

สำหรับการจัดค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด (Camp 35) จังหวัดนราธิวาส รุ่นที่ 1 นี้ ได้ดำเนินการระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน ถึง 26 ธันวาคม 2562 และได้ดำเนินการตามหลักสูตรอย่างเข้มข้นทั้งด้านวินัย โดยมีหัวหน้าครูปกครอง และมีกำลังพลจากกรมทหารราบที่ 151 และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจากทุกอำเภอ ประกอบเป็นชุดครูฝึก ด้านวิชาการมีพยาบาลวิชาชีพ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เป็นหัวหน้าวิทยากรด้านสาธารณสุข มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่พยาบาลจากทุกอำเภอ ประกอบเป็นชุดวิทยากรค่าย ตลอดจนผู้นำศาสนา ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส และประธานชมรมอิหม่าม เพื่อสร้างวิสัยทัศน์ใหักับน้อง ๆ ชาวค่ายไม่ให้กลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เพื่อคืนคนดีและทำประโยชน์ให้กับสังคมต่อไป