ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวกระแสสังคม ข่าวร้องเรียน ข่าวรอบรั้วภูธร ทุกข์ร้อนชาวบ้าน เกษตรกร

จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับบริษัท น้ำตาลบ้านโป่ง จำกัด การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการรายละเอียดโครงการขอบเขตการศึกษาและการประเมินทางเลือกโครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลบ้านโป่ง จำกัด ที่ อำเภอปทุมรัตต์/ชมรมสื่อออนไลน์ IT:MOITC:ชสอท.สมนึก-ร้อยเอ็ด/0817082129

จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับบริษัท น้ำตาลบ้านโป่ง จำกัด การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการรายละเอียดโครงการขอบเขตการศึกษาและการประเมินทางเลือกโครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลบ้านโป่ง จำกัด ที่ อำเภอปทุมรัตต์
/ชมรมสื่อออนไลน์ IT:MOITC:ชสอท.
สมนึก-ร้อยเอ็ด/0817082129

วันที่ 16 พฤษภาคมพ. ศ. 2552 เวลา 08. 30-12. 00 น. นาย เลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการรายละเอียดโครงการขอบเขตการศึกษาและการประเมินทางเลือกโครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลบ้านโป่ง จำกัด ที่ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอปทุมรัตต์ ตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนหน่วยงานราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน นักวิชาการ สื่อมวลชน และภาคประชาสังคม เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก

นาย กอบวุฒิ ปิยะรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท น้ำตาลบ้านโป่ง จำกัด กล่าวว่า การเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการรายละเอียดโครงการขอบเขตการศึกษาและการประเมินทางเลือกโครงการโรงงานผลิตน้ำตาลใ นวันนี้ บริษัท น้ำตาลบ้านโป่ง จำกัด ได้รับสิทธิ์ตั้งโรงงานน้ำตาลมีขนาดกำลังการผลิต 24,000 ตันอ้อย / วัน จากคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) โดยตั้งอยู่ที่ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

การพัฒนาโครงการโรงงานผลิตน้ำตาล ดังกล่าวเข้าข่ายที่จะต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นขอบก่อนดำเนินโครงการตามความในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดโครงการกิจการ หรือ การดำเนินการ

ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ. ศ. 2562 โดยบริษัทน้ำตาลบ้านโป่ง จำกัด ได้มอบหมายให้ บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด เป็นผู้ศึกษาและจัดทำรายงาน ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้จัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูลรายละเอียดโครงการฯ ตลอดจนขั้นตอนการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่อการพัฒนาโครงการฯ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เข้ามาร่วมในการแสดงความคิดเห็น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและจัดทำรายงาน (อีไอเอ) ของโครงการ ฯ ต่อไป

การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการรายละเอียดโครงการขอบเขตการศึกษาและการประเมินทางเลือกโครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลบ้านโป่ง จำกัด ในครั้งนี้ มีทุกภาคส่วน และประชาชนชาวอำเภอปทุมรัตต์เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น และร่วมรับฟัง ประมาณ 1,200 คน

/ชมรมสื่อออนไลน์IT:MOITC:ชสอท.
สมนึก บุญศรี-ประธาน/0817082129-ข่าว
คมกฤช พวงศรีเคน ปชส.รอ.-ภาพ