Reporter&Thai Army

มทบ.๓๘ //กิจกรรม การสนทนาธรรมในหัวข้อการสนทนา “วิกฤตพระพุทธศาสนา กับประเทศชาติ ”

๑๘ มิ.ย.๖๑,๐๙๐๐ พล.ต.ธวัช ศรีสว่าง ผบ.มทบ.๓๘ ได้นำ กำลังพล จำนวน ๓๐ นายเข้าร่วมกิจกรรม การสนทนาธรรมในหัวข้อการสนทนา “วิกฤตพระพุทธศาสนา กับประเทศชาติ ” ณ โรงแรมดิอิมเพรสน่าน ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จว.น.น. โดย อ.สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาและคณะวิทยากรของ
มูลนิธิฯ มีผู้ร่วมกิจกรรมฯ จำนวน ๑๕๐ คน โดยได้บรรยายวิฤกตของพระพุทธศาสนาการไม่ปฏิบัติตาม พระธรรมวินัยของสงฆ์และการไม่เข้าใจถ่องแท้ในธรรมะของฝ่ายฆาราวาส (ทางโลก) สลับการซักถามปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติของสงฆ์ ขณะบรรยายไม่ปรากฏมีกลุ่มต่อต้าน/คัดค้านแต่อย่างใด