ข่าว ยโสธร

“คุมประพฤติยโสธร ประชุม อสค.สัญจร ครั้งที่3”

“คุมประพฤติยโสธร ประชุม อสค.สัญจร ครั้งที่3”
17 พฤษภาคม 62 เวลา 09.30 น.ที่ศูนย์ปฏิบัติงานอาสาสมัครคุมประพฤติ วัดกุดชุม ม.4 ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ว่าที่ร้อยตรีสิทธนัติ สิทธิบัวศรี ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ประธานที่ประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติเขตพื้นที่อำเภอกุดชุม โดยได้ให้ความรู้ความเข้าใจและนโยบายการปฏิบัติงานของอาสาสมัครคุมประพฤติโดยเน้นความพร้อมในการทำงานเพื่อพัฒนาตนเองตามนโยบาย 4 พี เช่นคุมประพฤติต้องป้องกันและแก้ไขปญหาให้ชุมชนส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง ในการป้องกันยาเสพติด
อาสาสมัครคุมประพฤติต้องทำงานแบบมืออาชีพ มีการพัฒนางาน พัฒนาความรู้ พัฒนาตนเอง ต้องทำงานแบบเชิงรุกเข้าทุกกลุ่มเป้าหมาย สร้างเครือข่าย สร้างและส่งเสริมคนดีคืนสู่สังคม และต้องพัฒนาตนเองให้ทันสมัยทันเทคโนโลยี่ยุค 4.0 ให้ได้เพื่อสร้างองค์กรให้ก้าวทันโลกต่อไป/

/พลากร แก้วขวัญข้า ผู้สื่อข่าวยโสธร ภาพ-ข่าว