ข่าวบันเทิงและกีฬา

ม.อุบลฯจัดส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพในสถาบันอุดมศึกษา

ข่าว กฤษณะ วิลามาศ/อุบลราชธานี โทร.093-4541833
ม.อุบลฯจัดส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพในสถาบันอุดมศึกษา

เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2561” สนองนโยบายรัฐส่งเสริมเยาวชนเล่นกีฬาอย่างยั่งยืน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพจัดโครงการ “ส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2561” ระหว่างวันที่ 16 – 17 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์กีฬาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้แก่ นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 40 สถาบัน สถาบันละ 12 คน และนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 60 คน

โดยมี นายทรงพล อินทเศียร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประธานคณะทำงานฝ่ายเทคนิคการจัดกิจกรรมทางกายเพื่อชีวิตระดับภาค เป็นประธานเปิดและ นายครรคิด เครือวัลย์ หัวหน้าสำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขานุการคณะทำงานฝ่ายเทคนิคการจัดกิจกรรมทางกายเพื่อชีวิตระดับภาค รายงานของวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อ ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ ให้นักศึกษาเกิดทัศนคติที่ดีต่อการออกกำลังกาย

ภายในงาน จัดให้มีกิจกรรมการเสวนาและการสาธิต SHOW & SHARE ทุกสถาบัน และมีกิจกรรมซุ้มสัมพันธ์กีฬาพื้นบ้านและนันทนาการ เน้น สนุก สนาน กับกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพ การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ช่วงงานเลี้ยงมีการประกวด MR/MISS HEAlTHY ที่มีสุขภาพดีสร้างความสนุกสนานตลอดการจัดงาน นักศึกษาและอาจารย์ผู้ควบคุมทุกมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ พร้อมรับของที่ระลึก ริสแบนด์ และรับประทานอาหารเช้าร่วมกันก่อนมีพิธีปิดอย่างเป็นทางการ

นายทรงพล อินทเศียร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประธานคณะทำงานฝ่ายเทคนิคการจัดกิจกรรมทางกายเพื่อชีวิตระดับภาค กล่าวว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเล็งเห็นความสำคัญในการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพเพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษาตื่นตัวและหันมาเล่นกีฬาเพื่อออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด และสอดคล้องกับนโยบายของคณะรัฐมนตรี โดยมีสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นผู้ให้การสนับสนุนและได้พิจารณาวางแผนส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬาอย่างเป็นระบบ และจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ

และกว้างขวางทั่วประเทศไทย เพื่อสร้างกระแสการเล่นกีฬาของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยเล็งเห็นว่า นักศึกษาที่แข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ มีเพียง 10 เปอร์เซ็นต์ ของนักศึกษาทั้งหมด จึงประสงค์ให้มีการจัดกิจกรรม ส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ หรือมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า กิจกรรมทางกายเพื่อชีวิต โดยแบ่งเป็น 5 ภูมิภาค

ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กลุ่มภาคกลาง กลุ่มภาคใต้ กลุ่มภาคเหนือ และกลุ่มภาคอีสาน เพื่อให้การส่งเสริมกิจกรรมกีฬา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอให้สถาบันอุดมศึกษาจัดกิจกรรมกีฬา เพื่อสังคมคนเล่นกีฬา โดยเชื่อมโยงระหว่างสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ เพื่อให้เกิดเป็นเครือข่าย โดยไม่มุ่งเน้นผลการแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศมาก //////////////////////////////////////////